SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Young Lawyers Contest 2020 (17.7.2019)

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE) a Varšavskou advokátskou komorou

pozýva advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe zapojiť sa do projektu Young Lawyers Contest, ktorý prebieha od 1. október 2019 do 14. február 2020

Cieľom projektu je spojiť advokátskych koncipientov a mladých advokátov z rôznych krajín EÚ a umožniť tak výmenu nových skúseností, diskusiu o spoločných európskych témach a hodnotách, rozvíjať kritické myslenie a komunikačné zručnosti.

Priebeh projektu a registrácia: Záujemcovia môžu posielať prihlášky prostredníctvom oficiálnej stránky www.younglawyerscontest.eu do 23. septembra 2019. Prihlášky posudzuje porota, ktorá po ich vyhodnotení vyberie maximálne 36 účastníkov, resp. 12 tímov.

Po potvrdení prihlášky sa na účasť vzťahuje registračný poplatok 236 EUR/osoba.

23. september 2019

Termín na podávanie prihlášok

30. september 2019

Zverejnenie zoznamu účastníkov

30. október 2019

Písomné zadanie úlohy účastníkom

15. január 2020

Termín na odovzdanie písomného vypracovania úlohy

13.-14. február 2020

Súťaž tímov v sídle ERA v meste Trier (Nemecko)

Podmienky účasti: Young Lawyers Contest je určený pre advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe, ktorí sa zaujímajú o európske právo a chcú sa spoznať s kolegami zo zahraničia. Podmienkou je plynulá znalosť anglického jazyka.

Pre viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk)