SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Zahraničná stáž v Nemecku (4.9.2019)

 

Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu,

Nemecká spolková advokátska komora a Nemecké združenie advokátov

 

organizujú tradičný multilaterálny hospitačný program v termíne

 

22. apríla – 30. mája 2020

 

prednostne pre mladých advokátov, príp. pre advokátskych koncipientov

 

Cieľom stáže je prehĺbenie vedomostí z nemeckého práva prostredníctvom úvodného intenzívneho seminára, následne oboznámenie sa s prácou v nemeckej advokátskej kancelárii. Podmienkou účasti je viacročná odborná prax a veľmi dobrá znalosť nemčiny slovom aj písmom. Ťažiskom záujmu účastníkov hospitácie by malo byť občianske a obchodné právo.

 

V roku 2020 je pre Slovenskú advokátsku komoru vyhradené jedno miesto.

 

Organizátor hradí náklady spojené so stravovaním a ubytovaním počas úvodného seminára v Königswinter, cestovné náklady z miesta konania úvodného seminára do miesta sídla konkrétnej advokátskej kancelárie a späť, náklady na ubytovanie počas hospitácie a vreckové vo výške 550 eur, ako aj poistenie liečebných nákladov v prípade akútneho ochorenia. Ostatné náklady si účastníci hradia sami.

 

Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž, ale o tom, či uchádzač môže prijať stáž v ním navrhnutej advokátskej kancelárii, s konečnou platnosťou rozhodne organizátor v závislosti od možností ubytovania v danom mieste.

 

HARMONOGRAM HOSPITAČNÉHO PROGRAMU:

 

22. apríl 2020

Príchod do Königswinter

 

 

23. apríl – 1. máj 2020

Úvodný seminár v Königswinter

 

 

4. – 27. mája 2020

Stáž v nemeckej advokátskej kancelárii

 

 

28. – 29. mája 2020

Vyhodnotenie programu v Königswinter

 

 

30. mája 2020

Návrat z Nemecka

 

Záujemcovia spĺňajúci uvedené podmienky sa môžu prihlásiť

e-mailom najneskôr do

 

22. novembra 2019

 

na chladekova@sak.sk s poznámkou „Prihláška na stáž v Nemecku

 

K žiadosti o zaradenie do výberového konania pripojte, prosím,

 životopis a motivačný list v slovenskom aj v nemeckom jazyku.

 

Termín výberového konania bude prihláseným záujemcom včas oznámený.

 

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne odbor medzinárodných vzťahov:

 

Mgr. Michaela Chládeková, PhD.(chladekova@sak.sk)