SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Young Lawyers Contest 2020 (4.9.2019)

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE) a Varšavskou advokátskou komorou

pozýva advokátskych koncipientov zapojiť sa do projektu Young Lawyers Contest, ktorý prebieha od 1. októbra 2019 do 14. februára 2020

Cieľom projektu je spojiť advokátskych koncipientov z rôznych krajín EÚ a umožniť tak výmenu nových skúseností, diskusiu o spoločných európskych témach a hodnotách, rozvíjať kritické myslenie a komunikačné zručnosti.

Priebeh projektu a registrácia: Záujemcovia môžu posielať prihlášky prostredníctvom oficiálnej stránky www.younglawyerscontest.eu alebo prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory (prihlášku a životopis zasielajte na chladekova@sak.sk) do 23. septembra 2019.Prihlášky posudzuje porota, ktorá po ich vyhodnotení vyberie maximálne 36 účastníkov, resp. 12 tímov.

Po potvrdení prihlášky sa na účasť vzťahuje registračný poplatok 236 EUR/osoba.

23. september 2019

Termín na podávanie prihlášok

30. september 2019

Zverejnenie zoznamu účastníkov

30. október 2019

Písomné zadanie úlohy účastníkom

15. január 2020

Termín na odovzdanie písomného vypracovania úlohy

13.-14. február 2020

Súťaž tímov v sídle ERA v meste Trier (Nemecko)

Podmienky účasti: Young Lawyers Contest je určený pre advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe, ktorí sa zaujímajú o európske právo a chcú sa spoznať s kolegami zo zahraničia. Podmienkou je plynulá znalosť anglického jazyka.

Pre viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk)