SK / EN / DE 

Zahraničná činnosť : Stáže v zahraničí

Stáže v zahraničí

 

Advokátska stáž v Paríži

Parížska advokátska komora (l´Ordre des Avocats de Paris) organizuje každoročne medzinárodnú stáž pre mladých začínajúcich advokátov a advokátky, ktorí majú znalosť francúzskeho jazyka a majú záujem o získanie praktických skúseností s francúzskym právnym systémom. Stáž je dvojmesačná a koná sa na jeseň v Paríži. Uzávierka prihlášok býva na začiatku júna.

Program

Tradične býva stáž rozdelená na dve časti – študijnú a pracovnú. Študijná časť sa uskutočňuje v októbri na l´Ecole de Formation du Barreau v Paríži, kde sa budú konať semináre zamerané najmä na systém francúzskej advokácie, advokátske etické pravidlá a francúzske súdne konanie. V novembri potom nasleduje praktická časť stáže, ktorú stážisti absolvujú v parížskych advokátskych kanceláriách.  

Kritéria pre účasť uchádzača

Stáž je určená advokátom/advokátkam s vekovým limitom do 40 rokov. Vyžaduje sa výborná znalosť francúzskeho jazyka, vrátane znalosti francúzskej právnej terminológie. Záujemcovia musia byť poistení. 

Financovanie stáže a náklady

Študijná a praktická časť stáže je plne hradená Parížskou advokátskou komorou. Náklady cesty do Francúzska a späť, rovnako ako náklady na ubytovanie a stravu znáša účastník.

V prípade záujmu o stáž alebo viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK, Mgr. Michaela Chládeková, PhD. (chladekova@sak.sk).


 

Vzdelávací program v Škótsku

Škótska advokátska komora ponúka možnosť zúčastniť sa na 10 až 12-týždňovom vzdelávacom programe pre 10 advokátov z krajín EÚ (European Lawyers Program), ktorý organizuje Fakulta advokátov pri Škótskej advokátskej komore v Edinburgu, a ponúka:

 

- profesionálny prístup a skúsenosti získané počas 40 ročného fungovania programu

- príležitosť absolvovať stáž so sudcami (Court of Session - najvyšší súd pre občiansko-právne veci, High Court of Justiciary – najvyšší súd pre trestno-právne veci) a praktizujúcimi advokátmi v Škótsku

- príležitosť získať vedomosti o systéme common la

- zdokonalenie jazykových znalosti  

- nadviazanie kontaktov s inými advokátmi a uľahčenie cezhraničnej spolupráce (program je spoluorganizovaný sieťou absolventov združených v European Lawyers Association – ELA)

- prístup k elektronickým zdrojom a materiálom Advokátskej knižnice (označenej ako najlepšia vo Veľkej Británii)

- kurz poskytuje dobrý základ v prípade záujmu o zloženie skúšky spôsobilosti v Škótsku

Program

Program prebieha apríla do júna. Uzávierka prihlášok býva v priebehu mesiaca október.

Program je rozdelený na dve časti, pričom počas prvých dvoch týždňov absolvuje účastník úvod do problematiky škótskeho právneho systému a zvyšný čas je účastník priradený ku konkrétnemu junior advokátovi, senior advokátovi (Queen’s counsel) a sudcovi najvyššieho súdu v Škótsku (Court of Session / High Court of Justiciary), sleduje jeho činnosť, pomáha pri príprave podkladov a sprevádza ho na súdne konanie.

Po absolvovaní programu majú účastníci taktiež možnosť stať sa členmi European Lawyers Association a zložiť skúšku spôsobilosti (Aptitude test), na základe ktorej sa kvalifikujú ako škótski právnici (solicitors).

Kritéria pre účasť uchádzača

Podmienkou účasti je občianstvo EÚ, minimálne dvojročná koncipientská prax a dobrá znalosť anglického jazyka (IELTS 7.0, TOEFL 100).

Financovanie stáže a náklady

Kurz a stáž sú pre vybraných uchádzačov bez poplatku, cestu a ubytovanie si musia účastníci hradiť sami (priemerné mesačné náklady v Edinburgu sú 700-800 libier).

V prípade záujmu o stáž alebo viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK, Mgr. Michaela Chládeková, PhD. (chladekova@sak.sk).


 

Týždenný seminár o americkom práve

Seminár o americkom práve pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov z Čiech a zo Slovenska organizujú John Marshall Law School – Czech and Slovak Institute a Česká advokátska komora v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou na prelome novembra a decembra v meste Telč v Českej republike. Termín na doručovanie prihlášok býva v mesiaci október.

Program

Cieľom seminára je predstaviť americký právny a podnikateľský systém. Lektori sa venujú praktickým otázkam výkonu povolania vrátane etiky, poskytovania právnych rád klientom a vzťahom s protistranou. Súčasťou seminára sú aj neformálne večerné stretnutia a diskusia o aktuálnych otázkach výkonu povolania.

Kritéria pre účasť uchádzača

Podmienkou účasti je plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom. Seminár bude v angličtine a po jeho absolvovaní dostanú účastníci certifikát.

Pri posudzovaní prihlášok sa bude brať do úvahy status uchádzača (prednosť majú mladí advokáti, resp. podľa zápisu starší koncipienti). Počet miest vyhradených pre SAK je obmedzený. Česká advokátska komora uprednostní uchádzačov, ktorí sa na seminári zúčastňujú prvý raz.

Financovanie stáže a náklady

Účastníci si hradia registračný poplatok (cca 2500 Kč koncipienti, 5000 Kč advokáti), ktorý je nižší ako reálne náklady a zahŕňa účasť na seminári, ubytovanie a polpenziu, t.j. raňajky a obed. Každý účastník si sám hradí dopravu do Telča a späť.

V prípade záujmu o stáž alebo viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK, Mgr. Michaela Chládeková, PhD. (chladekova@sak.sk).


 

Multilaterálny hospitačný program v Nemecku

Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Nemecká spolková advokátska komora a Nemecké združenie advokátov organizujú každoročne v mesačnú stáž septembri (v roku 2018 sa konal prvýkrát v máji). Cieľom stáže je prehĺbenie vedomostí z nemeckého práva prostredníctvom úvodného intenzívneho seminára, následne oboznámenie sa s prácou v nemeckej advokátskej kancelárii. Pre záujemcov zo Slovenska býva vyhradené jedno miesto. Uzávierka na prihlášky býva v mesiaci február a podmienkou je osobný pohovor na Slovenskej advokátskej komore.

Program

Na úvod účastníci spoločne absolvujú týždenný teoretický seminár v meste Königswinter a následne sú umiestnení na stáž v nemeckých advokátskych kanceláriách. Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž, ale o tom, či uchádzač môže prijať stáž v ním navrhnutej advokátskej kancelárii, s konečnou platnosťou rozhodne organizátor v závislosti od možností ubytovania v danom mieste.

Kritéria pre účasť uchádzača

Podmienkou účasti je niekoľkoročná odborná prax a  znalosť nemčiny slovom aj písmom. Ťažiskom záujmu účastníkov hospitácie by malo byť občianske a obchodné právo. Z hospitačného programu sú vylúčení záujemcovia pracujúci v nemeckých advokátskych kanceláriách na Slovensku, t. j. v kanceláriách, ktoré vznikli ako pobočka/zastúpenie nemeckej kancelárie, a/alebo ktoré majú meno nemeckej advokátskej kancelárie. Výluka sa vzťahuje aj na záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá má pracoviská v Nemecku, resp. záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá vystupuje ako partner konkrétnej nemeckej advokátskej kancelárie v rámcoch dohodnutej intenzívnej spolupráce.

Financovanie stáže a náklady

Organizátor hradí náklady spojené so stravovaním a ubytovaním počas úvodného seminára, cestovné náklady z miesta konania úvodného seminára do miesta sídla konkrétnej advokátskej kancelárie a späť, náklady na ubytovanie počas hospitácie a vreckové vo výške 550 eur, ako aj poistenie liečebných nákladov v prípade akútneho ochorenia. Ostatné náklady si účastníci hradia sami.

V prípade záujmu o stáž alebo viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK, Mgr. Michaela Chládeková, PhD. (chladekova@sak.sk).


 

Kurz právnickej angličtiny a právnických zručností v Dubline

Írska právnická spoločnosť pozýva na týždenný kurz „Legal English and Legal Skills“ každoročne v júli. Uzávierka na zasielanie prihlášok býva zvyčajne na konci februára.

Program

Cieľom kurzu je prehĺbenie znalostí právnickej angličtiny, komparácia anglosaskej a kontinentálnej terminológie, prezentačné zručnosti, komunikácia s klientom, negociačné zručnosti, písanie právnych textov a komparácia právnej etiky. Viac informácií nájdete na www.lawsociety.ie/Legalenglish

Financovanie stáže a náklady

Náklady si účastníci hradia sami. Cena kurzu je € 995 a zahŕňa učebné materiály, stravu počas kurzu a celodenný výlet.

V prípade záujmu o stáž alebo viac informácií kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK, Mgr. Michaela Chládeková, PhD. (chladekova@sak.sk).