SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory k hanebnej karikatúre Shootyho v SME (30.7.2013)

 

Vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory k hanebnej karikatúre Shootyho v SME

 

    Slovenská advokátska komora je  najväčšou stavovskou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje viac ako 7300 ľudí s vysokoškolským právnickým vzdelaním a to 5300 advokátov a vyše 2000 advokátskych koncipientov, ktorí sa na dráhu advokáta pripravujú a preto považuje za svoju povinnosť zareagovať na karikatúru autora, ktorý používa umelecké označenie „SHOOTY“ zverejnenú v denníku SME dňa 19.07.2013.

    Jednou z úloh advokácie je ochrana základných ľudských práv, ale aj hodnotového rebríčka, ktorého súčasťou je  úcta a rešpekt k právam  jednotlivca  a jeho ochrana pred svojvoľným zásahom štátnej moci. Slovenská advokátska komora nechce zasahovať do  práva slobodne vyjadrovať svoje názory na verejnosti a to aj formou karikatúry, má však za to, že táto sloboda vyjadrenia nesmie bezdôvodne zasahovať do práv iných alebo ich znevažovať.

    Slovenská advokátska komora cíti povinnosť verejne a razantne  sa ohradiť voči prejavom, ktoré môžu byť chápané ako hanobenie skupiny ľudí len z dôvodu jej vzdelania či príslušnosti k stavu, pričom je táto skupina na báze  kolektívnej viny nálepkovaná a znevažovaná a označená ako nepriateľ spoločnosti. Reaguje nie z nedostatku sebareflexie či urazenej samoľúbosti alebo pokrytecky sa dožadujúc politickej korektnosti, ale z dôvodu, že zverejnenú karikatúru považuje za nebezpečný prejav, ktorým sa hanobí skupina ľudí len z dôvodu ich vzdelania.

    Každý jednotlivec zodpovedá za to, ako pristúpi k výkonu svojho povolania a kritiku jeho nesprávneho postupu Slovenská advokátska komora považuje za legitímny prejav slobody prejavu. Rozhodne sa však stavia proti prejavom nápadne pripomínajúcim propagandu totalitných režimov a rozdúchavanie nenávisti spoločnosti voči určitej skupine ľudí, či už pre ich vzdelanie, národnostný pôvod alebo triednu príslušnosť, ktoré viedlo v minulosti k prenasledovaniu mnohých advokátov práve  pre ich národnostný pôvod a neskôr triednu príslušnosť.

    Právnická profesia má nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti  a je namieste usilovať sa o to, aby ju jednotlivci vykonávali čestným spôsobom. Jej verejné dehonestovanie na báze kolektívnej viny je však popieraním základných princípov demokratickej spoločnosti a hlavne občianskych slobôd.

    Slovenská advokátska komora vyzýva redakciu denníka SME, ale aj iné médiá, ktoré zohrávajú v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu, aby ju plnili zodpovedne, snažili sa o objektívny prístup a spravodajstvo a neprispievali k celkovej destabilizácii spoločnosti a jej polarizácii na princípe kolektívnej viny a tiež žiada ospravedlnenie za takéto netaktné zovšeobecňovanie.