Addresse: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Rufen: +421 (2) 204 227 42

Profil SAK

Nezávislá advokácia vznikla v súlade so zákonom SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii s účinnosťou od 1. júla 1990. Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5600 advokátov a 2500  advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory.

Advokát je ten, kto spĺňa všetky podmienky stanovené v citovanom zákone a je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. V zozname sú advokáti zoradení nielen podľa abecedy, ale aj podľa sídla a podľa jazykových znalostí. Zoznam je na požiadanie k nahliadnutiu.

Advokát je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky. Výkon povolania upravuje zákon o advokácii, zásady výkonu povolania a ostatné stavovské predpisy.

Orgány advokácie sú: konferencia advokátov, predsedníctvo a revízna a disciplinárna komisia. Predsedníctvo tvorí 9 členov a traja náhradníci. Revízna komisia pozostáva z 9 členov a troch náhradníkov. Disciplinárna komisia sa skladá z 31 členov a päť náhradníkov a pracuje v trojčlenných disciplinárnych senátoch. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania. Sťažnosti šetrí Revízna komisia SAK. Revízna komisia podá návrh na začatie disciplinárneho konania ak dospeje k záveru, že došlo ku disciplinárnemu previneniu. O návrhu rozhoduje disciplinárny senát. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací disciplinárny senát.

Predsedom Slovenskej advokátskej komory je JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.

Komora sídli na adrese:
Kolárska 4
813 42 Bratislava
Tel: 421/2 204 227 42
e-mail: office@sak.sk