Organizačné zložky

  • písomná žiadosť o zápis
  • výpis z obchodného registra SR (použiteľný na právne úkony),
  • výpis z obchodného registra zriaďovateľa organizačnej zložky,
  • kópia dokladu o úhrade registračného poplatku za zápis organizačnej zložky vo výške 600,-€,
  • emailový a telefonický kontakt

Úhrada registračného poplatku za zápis organizačnej zložky:
v súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4 decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012 sa registračný poplatok za zápis do zoznamu organizačných zložiek zahraničných združení stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: IČO organizačnej zložky
Poznámka: Meno organizačnej zložky + registračný poplatok
Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku na emailovú adresu makovska@sak.sk.