Rokovací poriadok redakčnej rady SAK

U z n e s e n i e  č. 12/22/2010

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory

1)       b e r i e na vedomie návrh Rokovacieho poriadku Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie,

2)       o d p o r ú č a Redakčnej rade Bulletinu slovenskej advokácie schváliť Rokovací poriadok Redakčnej rady BSA v nasledovnom znení:

 

„Rokovací poriadok Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie

 

Čl. 1 

(1)        Účelom Rokovacieho poriadku Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie (ďalej len „redakčná rada“) je úprava spôsobu a postupu rokovania a rozhodovania redakčnej rady.

 

Čl. 2

(1)            Redakčná rada zasadá raz do mesiaca podľa harmonogramu, ktorý si dohodnú členovia redakčnej rady vždy na poslednom zasadnutí  pre nasledujúci rok.

 

(2)            Rokovanie  vedie predseda redakčnej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo ním určený člen.

 

(3)            Na zasadnutí sa okrem členov redakčnej rady zúčastňuje výkonná redaktorka a administratívna pracovníčka publikačného a mediálneho odboru kancelárie komory. Z každého zasadnutia vyhotovuje pracovníčka publikačného a mediálneho odboru kancelárie komory zápisnicu, ktorú distribuuje všetkým členom redakčnej rady. 

 

Čl. 3

(1)        Redakčná rada na zasadnutí  rozhoduje hlasovaním.

 

(2)        Redakčná rada je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomných najmenej polovica všetkých jej členov. Na platné rozhodnutie je potrebné schválenie  nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak dôjde pri hlasovaní k zhodnému počtu hlasov, rozhoduje hlas predsedu alebo podpredsedu, ak predseda nie je prítomný na hlasovaní.

 

Čl. 4

(1)            Rokuje sa vždy podľa programu, ktorý určuje predseda redakčnej rady a ktorý všetci členovia redakčnej rady dostanú v primeranom predstihu.

 

(2)            Na každom zasadnutí sa hodnotí aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie (ďalej len „Bulletin“) a určujú sa honoráre podľa hladín honorárov.

 

(3)            Výšku honoráru navrhuje člen redakčnej rady, ktorý posudzoval príspevok.

 

(4)            Predseda redakčnej rady dá vždy hlasovať o návrhu honoráru.

 

Čl. 5

(1)            Na každom zasadnutí členovia redakčnej rady po posúdení odborných článkov jednotlivými členmi redakčnej rady určujú, ktoré z nich budú uverejnené a čo bude tvoriť obsah nasledujúceho čísla Bulletinu.

 

Čl. 6

(1)            Na každom zasadnutí sa rozdeľujú príspevky na posudzovanie jednotlivým členom redakčnej rady, ktorí si za posudzovanie účtujú náhradu za stratu času podľa Uznesenia konferencie advokátov o náhrade za stratu času a hotových výdavkov pri výkone funkcie v orgánoch Slovenskej advokátskej komory

 

Čl. 7

(1)            Predseda redakčnej rady na konci každého zasadnutia určí počet hodín na vyúčtovanie náhrady za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určuje Uznesenie konferencie advokátov o náhrade za stratu času a hotových výdavkov pri výkone funkcie v orgánoch Slovenskej advokátskej komory.

 

Čl. 8

Tento Rokovací poriadok  nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

JUDr. Jozef Brázdil

predseda

Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie“