Revízna komisia SAK

Revízna komisia kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory a dohliada na riadny výkon advokácie. Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva komory so všeobecne záväzným právnym predpisom, s predpisom komory alebo uznesením konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu komory jeho zmenu alebo zrušenie.


Predsedníčka:

     ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.
ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

Členovia:        


BOHUNSKÝ Boris JUDr.

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

HAVLÁT Ján JUDr.

HAVLÁT Ján JUDr.

KRAKOVSKÝ Martin Mgr.

KRAKOVSKÝ Martin Mgr.

HOPFEROVÁ Martina JUDr.

HOPFEROVÁ Martina JUDr.

KUBINA Peter JUDr.
KAMENEC Tomáš Mgr.

GALLOVÁ Marína JUDr.

GALLOVÁ Marína JUDr.

MISÁROŠ Vladimír Mgr.
MISÁROŠ Vladimír Mgr.

BEŇO Jozef JUDr.

BEŇO Jozef JUDr.


Náhradníci:    
VEVERKA Juraj JUDr.


LUPTÁK Peter Mgr.

GEREG Ján JUDr.


GEREG Ján JUDr.