Revízna komisia SAK

Revízna komisia kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory a dohliada na riadny výkon advokácie. Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva komory so všeobecne záväzným právnym predpisom, s predpisom komory alebo uznesením konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu komory jeho zmenu alebo zrušenie.

Predsedníčka

ČÍŽOVÁ Zuzana JUDr.

JUDr. Zuzana ČIŽOVÁ

Členovia

ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

JUDr. Boris BOHUNSKÝ

VEVERKA Juraj JUDr.

JUDr. Juraj VEVERKA

BARŇÁK Peter JUDr.

JUDr. Peter BARŇÁK

DRAŠKABA Boris JUDr.

JUDr. Boris DRAŠKABA

JANČO Ladislav JUDr.JUDr.,PhD.,MPH

JUDr.Ladislav  JANČO, PhD., MPH

MOTYKA Ambróz JUDr.

JUDr. Ambróz MOTYKA

HMIRA Róbert Mgr.

Mgr. Róbert HMIRA

Náhradníci

     ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

Mgr. Zuzana ONDREJKOVÁ

KAPRINAYOVÁ Beáta JUDr.

JUDr. Beáta KAPRINAYOVÁ

HAMZA Lukáš Mgr.

Mgr. Lukáš HAMZA, PhD.