Skúška spôsobilosti

V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona o advokácii skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku. Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis komory – Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti.

  • aktuálny telefonický a e-mailový kontakt, ako aj aktuálnu adresu, na ktorú bude zaslaná pozvánka
  • doklad o štátnom občianstve členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore
  • doklad preukazujúci splnenie podmienky odborného vzdelania a praxe stanovenej v členskom štáte EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne (originál, príp. overená kópia)

Prihláseného euroadvokáta, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na skúške spôsobilosti, pozve predseda skúšobnej komisie na skúšku a vyzve ho na úhradu skúšobného poplatku.

V súlade s platným skúšobným poriadkom Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti sa stanovuje skúšobný poplatok za skúšku spôsobilosti vo výške 2.000,- €.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača o skúšku spôsobilosti (alebo iný identifikačný údaj)
Poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov
Suma: 2000 €

Písomné úlohy

Zadania písomných úloh nie sú dostupné. Písomné úlohy vypracúva uchádzač o skúšku spôsobilosti v deň predchádzajúci dňu konania ústnej časti skúšky spôsobilosti.

Účelom spracovania písomných úloh je overiť schopnosť uchádzača zvládnuť konkrétny právny problém formou právnej analýzy, konkrétneho právneho podania, zmluvy alebo konkrétneho úkonu. Pri spracovaní písomných úloh môže uchádzač použiť komentované znenia právnych predpisov. Pri spracovaní písomných úloh nie je možné používať vzory právnych podaní alebo zmlúv, literatúru ani elektronické zariadenia; možnosť použiť elektronické zariadenie určené komorou tým nie je dotknutá.

Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny