Advokátsky koncipient

Žiadosť zamestnávateľa (advokáta) o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov * - elektronická žiadosť

Od 01. januára 2013 je možné prostredníctvom stránky Slovenskej advokátskej komory podať elektronickú žiadosť o zápis koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov (jednoducho po prihlásení sa KLIKNUTÍM TU), v opačnom prípade je konanie o návrhu na zápis spoplatnené administratívnym poplatkom vo výške 50 €. V prípade, že advokát nedisponuje svojimi prihlasovacími údajmi do súkromnej sekcie stránky komory, môže požiadať o ich vygenerovanie zaslaním emailovej žiadosti na office@sak.sk.

*poznámka: vznik pracovného pomeru s advokátskym koncipientom musí byť oznámený komore najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí pracovného pomeru; za oznámenie sa považuje aj oznámenie vyplnením elektronického formulára žiadosti o zápis advokátskeho koncipienta prostredníctvom webového sídla komory. Na prax plynúcu pred oznámením vzniku pracovného pomeru komora v prípade nedodržania lehoty podľa prvej vety neprihliada.

Užitočné informácie ako záujemca o koncipientsku prax, alebo práve zapísaný koncipient nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Chcem sa stať koncipientom

Stal som sa koncipientom

*poznámka: absolvent zahraničnej vysokej školy preukazuje nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v súlade s § 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii doručením osvedčenej fotokópie diplomu ukončeného bakalárskeho a magisterského štúdia, alebo iného dokladu ktorým mu bol priznaný zahraničný vysokoškolský titul v odbore právo, rovnako jeho úradný preklad do štátneho jazyka (nevyžaduje sa v prípade absolventa zahraničnej vysokej školy absolvovanej v Českej republike).

Absolvent zahraničnej vysokej školy môže doručiť komore aj iné doklady preukazujúce nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie, napr. výpis zo známok, dodatok k diplomu a podobne.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory môže podľa § 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii určiť absolventovi zahraničnej vysokej školy povinnosť absolvovať skúšku schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky. (jezova@sak.sk, 02 /204 227 36)

 • Rodné priezvisko
 • Priezvisko, Meno, Titul
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Rodné číslo
 • Štátne občianstvo
 • Číslo občianskeho preukazu
 • Trvalé bydlisko


 Rodičia koncipienta:

 • Priezvisko otca
 • Meno otca
 • Rodné priezvisko matky
 • Meno matky
 • Priezvisko matky

Plný pracovný úväzok, pracovná pozícia: advokátsky koncipient, dohodnutá mzda nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom SR – v prípade, že výška mzdy v pracovnej zmluve nie je uvedená, advokát predloží čestné vyhlásenie, že dohodnutá mzda je v súlade s právnym poriadkom SR.

,,VZOR“

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E

Dole podpísaný advokátsky koncipient

…………………………………………………………………………………

týmto čestne vyhlasujem, že od uzavretia pracovného pomeru s

…………………………………………………………………………………
(názov a sídlo zamestnávateľa)

v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 • nie som súčasne v inom pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahus iným zamestnávateľom (výnimkou môže byť výkon pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak táto svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta) a nevykonávam ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta
 • v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou nie je voči mne vedené trestné stíhanie.

Zároveň udeľujem súhlas s overením mnou uvádzaných skutočností Slovenskou advokátskou komorou v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.


V …………………………, dňa ………………………

…………………………………………………………
podpis

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov do zoznamu advokátskych koncipientov a zmien v ňom kontaktujte Danicu Ježovú na tel. č. 02/ 204 227 36 alebo richterova@sak.sk.