Skúška schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky

Účelom skúšky schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky je overiť teoretické vedomosti a schopnosť absolventa zahraničnej vysokej školy aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky. O určení povinnosti absolvovať skúšku schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky rozhoduje predsedníctvo komory po predložení žiadosti o zápis koncipienta, ktorým je absolvent zahraničnej vysokej školy (v zmysle § 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii v spojitosti s Uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 52/5/2019 z 26. apríla 2019)

V súlade s § 3 ods. 3 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 52/5/2019 z 26. apríla 2019, ktorým sa stanovujú podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky sa stanovuje skúšobný poplatok za účasť na skúške schopnosti vo výške 200 €.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača o skúšku spôsobilosti (alebo iný identifikačný údaj)
Poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov
Suma: 200 €

Občianske právo hmotné

 • Fyzická osoba, právnická osoba
 • Vecné práva
 • Držba a detencia
 • Vlastnícke právo
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva
 • Ochrana vlastníckeho práva
 • Podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Záložné právo a zádržné právo
 • Vecné bremená
 • Kataster nehnuteľností
 • Zabezpečenie záväzkov
 • Nájom bytu
 • Občianskoprávna zodpovednosť
 • Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu
 • Bezdôvodné obohatenie
 • Dedenie Rozvod manželstva a úprava práv a povinností

Občianske právo procesné

 • Zastúpenie v civilnom procese
 • Doručovanie
 • Prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, koncentrácia v sporovom konaní
 • Dokazovanie v civilnom procese
 • Skrátené konanie a upomínacie konanie
 • Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí
 • Trovy konania
 • Neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu v civilnom procese
 • Odvolanie
 • Dovolanie
 • Konania vo veciach rodinnoprávnych
 • Konanie v dedičstve
 • Exekučné konanie

Obchodné právo

 • Obchodné meno
 • Konanie podnikateľa, zastúpenie podnikateľa
 • Obchodný register
 • Základné imanie
 • Založenie a vznik obchodných spoločností
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • Práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov
 • Vznik a zánik účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti
 • Orgány obchodnej spoločnosti
 • Zodpovednosť štatutárneho orgánu
 • Druhy obchodov
 • Vznik, zmena, zánik obchodnoprávnych vzťahov
 • Zabezpečenie záväzkov
 • Zmluvná pokuta

>

Pracovné právo

 • Pracovný pomer, druhy pracovného pomeru
 • Pracovná zmluva, predzmluvné vzťahy
 • Zmena pracovného pomeru
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Trestné právo procesné

 • Subjekty a strany v trestnom konaní
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Obvinený, práva a povinnosti obvineného v trestnom konaní
 • Obhajca, jeho práva a povinnosti v  trestnom konaní
 • Poškodený v trestnom konaní
 • Zabezpečovacie inštitúty v trestnom konaní
 • Väzba a nahradenie väzby
 • Dokazovanie v trestnom konaní
 • Výsluch obvineného a výsluch svedka
 • Štádia trestného konania
 • Konanie o dohode o vine a treste
 • Súdne konanie a hlavné pojednávanie
 • Rozsudok
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

Trestné právo hmotné

 • Základy individuálnej trestnej zodpovednosti
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Skutková podstata trestného činu
 • Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
 • Štádia trestného činu
 • Účastníctvo a spolupáchateľstvo
 • Pojem trest, zásady ukladania trestov a druhy trestov
 • Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, mimoriadne zníženie trestu a upustenie od potrestania
 • Zánik trestnosti
 • Trestná zodpovednosť mladistvých páchateľov a trestanie mladistvých