Prehľad členov P SAK

PREHĽAD ČLENOV PREDSEDNÍCTVA

SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

 

od 1. januára 2004 – 18. júna 2004

(nadobudnutie účinnosti zákona č. 586/2003 Z.z.)

 

predseda SAK:

 • JUDr. Štefan DETVAI

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Jozef BRÁZDIL
 • JUDr. Gabriela ČECHOVÁ
 • JUDr. Pavol ERBEN
 • JUDr. Alexander FILO
 • JUDr. Alexander FUCHS
 • JUDr. Ján GOGA-FERKO
 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • Mgr. Radovan HRÁDEK
 • JUDr. Ľubomír KRAJNÝ
 • JUDr. Vladimír KRÁĽ
 • JUDr. Eva KOMRSKOVÁ
 • JUDr. Jozef KRAVEC
 • JUDr. Miroslav LEHOTSKÝ
 • JUDr. Oto MARKECH
 • JUDr. Darina MICHALKOVÁ
 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.
 • JUDr. Alexander ŠKRINÁR, CSc.
 • doc. JUDr. Katarína VÁLKOVÁ, CSc.

náhradní členovia P SAK:

 • JUDr. Ján GEREG
 • JUDr. Marta PARTLOVÁ
 • JUDr. Rastislav STRAKA

 

volebné obdobie 2004 – 2007

Voľby do orgánov komory sa uskutočnili 18. júna 2004.

Voľba predsedu a podpredsedov sa uskutočnila 19. júna 2004.

 

predseda SAK:

 • JUDr. Štefan DETVAI

 

podpredsedovia SAK:

 • JUDr. Jozef BRÁZDIL
 • JUDr. Darina MICHALKOVÁ

                 

členovia P SAK:

 • JUDr. Pavol ERBEN
 • JUDr. Alexander FILO
 • JUDr. Alexander FUCHS
 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • JUDr. Miroslav LEHOTSKÝ
 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.

 

náhradní členovia P SAK:

 • JUDr. Ján GEREG
 • JUDr. Rastislav STRAKA
 • JUDr. Alexander ŠKRINÁR, CSc.


JUDr. Fuchs sa s účinnosťou k 28. februáru 2007 vzdal funkcie člena P SAK. Na miesto riadneho člena P SAK nastúpil na základe výsledkov volieb Konferencie advokátov 2004 JUDr. Gereg, ktorý bol zvolený ako prvý náhradný člen P SAK.

 

Zloženie P SAK do Konferencie advokátov 2007:

 

predseda SAK:

 • JUDr. Štefan DETVAI

 

podpredsedovia SAK:

 • JUDr. Darina MICHALKOVÁ
 • JUDr. Jozef BRÁZDIL

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Pavol ERBEN
 • JUDr. Alexander FILO
 • JUDr. Ján GEREG
 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • JUDr. Miroslav LEHOTSKÝ
 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.

 

náhradní členovia P SAK:

 • JUDr. Rastislav STRAKA
 • JUDr. Alexander ŠKRINÁR, CSc.

 

volebné obdobie 2007 – 2010

                            

Voľby do orgánov komory sa uskutočnili 15. júna 2007.

Voľba predsedu a podpredsedov sa uskutočnila 15. júna 2007.

 

predseda SAK:

 • JUDr. Ondrej MULARČÍK

 

podpredsedovia SAK:

 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.
 • JUDr. Pavol ERBEN

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Jozef BRÁZDIL
 • JUDr. Štefan DETVAI
 • JUDr. Ján GEREG
 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • JUDr. Darina MICHALKOVÁ
 • doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD.

 

náhradní členovia P SAK:   

 • JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ
 • doc. JUDr. Juraj KOLESÁR, CSc.
 • JUDr. Miroslav LEHOTSKÝ

 

JUDr. Mularčík sa na zasadnutí P SAK 28. júna 2007 vzdal funkcie predsedu SAK aj funkcie člena P SAK. Na miesto riadneho člena P SAK nastúpil s účinnosťou od 28. júna 2007 na základe výsledkov volieb Konferencie advokátov 2007 JUDr. Hrežďovič, ktorý bol zvolený ako prvý náhradný člen P SAK.

JUDr. Erben sa s účinnosťou od 1. júla vzdal funkcie podpredsedu SAK a člena P SAK. Na miesto riadneho člena P SAK nastúpil s účinnosťou od 1. júla 2007 na základe výsledkov volieb Konferencie advokátov 2007 doc. JUDr. Kolesár, CSc., ktorý bol zvolený ako druhý náhradný člen P SAK.

 

Zastupovaním predsedu komory bol poverený doc. JUDr. Olej, CSc. 

Na zasadnutí P SAK 28. augusta 2007 bol za predsedu SAK zvolený JUDr. Detvai a za podpredsedu SAK JUDr. Havlát.

Doc. JUDr. Olej, CSc. sa s účinnosťou od 28. septembra 2007 vzdal funkcie podpredsedu SAK.

Na zasadnutí P SAK 19. októbra 2007 bol za podpredsedu SAK zvolený JUDr. Hrežďovič.

Doc. JUDr. Olej, CSc. sa s účinnosťou od 18. apríla 2008 vzdal funkcie člena P SAK. Na miesto riadneho člena P SAK nastúpil s účinnosťou od 18. apríla 2008 JUDr. Lehotský, ktorý bol zvolený ako tretí náhradný člen P SAK.

 

Zloženie P SAK do Konferencie advokátov 2010:

 

predseda SAK:

 • JUDr. Štefan DETVAI

 

podpredsedovia SAK:

 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Jozef BRÁZDIL
 • JUDr. Ján GEREG
 • doc. JUDr. Juraj KOLESÁR, CSc.
 • JUDr. Miroslav LEHOTSKÝ
 • JUDr. Darina MICHALKOVÁ
 • doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD.

 

volebné obdobie 2010 – 2013

Voľby do orgánov komory sa uskutočnili 14. júna 2010.

Voľba predsedu a podpredsedov SAK sa uskutočnila 19. júna 2010.

 

predseda SAK:

 • JUDr. Tomáš BOREC

 

podpredsedovia SAK:

 • JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ
 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ
 • Mgr. Ivan FIAČAN, PhD.
 • Mgr. Viktória HELLENBART
 • JUDr. Peter KERECMAN, PhD.
 • JUDr. Ondrej MULARČÍK
 • doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD.

 

náhradní členovia P SAK:

 • Mgr. Boris DRAŠKABA
 • Mgr. Juraj VEVERKA
 • JUDr. Mária CHRENKOVÁ

 

JUDr. Borec sa s účinnosťou od 3. apríla 2012 vzdal funkcie predsedu SAK aj funkcie člena P SAK z dôvodu zvolenia za ministra spravodlivosti.

S účinnosťou od 3. apríla 2012 nastúpil na miesto riadneho člena P SAK Mgr. Draškaba, ktorý bol zvolený ako prvý náhradný člen P SAK.

S účinnosťou od 3. apríla 2012 nastúpil na miesto náhradného člena P SAK JUDr. Bajtoš podľa § 6 ods. 5 Volebného poriadku.

Na zasadnutí 13. apríla 2012 bol za predsedu SAK zvolený JUDr. Hrežďovič, za podpredsedu doc. JUDr. Procházka, PhD.


Zloženie P SAK do Konferencie advokátov 2013:

 

predseda SAK:

 • JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ

 

podpredsedovia SAK:

 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.
 • doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD.

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ
 • Mgr. Boris DRAŠKABA
 • Mgr. Ivan FIAČAN, PhD.
 • Mgr. Viktória HELLENBART
 • JUDr. Peter KERECMAN, PhD.
 • JUDr. Ondrej MULARČÍK

 

náhradní členovia P SAK:

 • Mgr. Juraj VEVERKA
 • JUDr. Mária CHRENKOVÁ
 • JUDr. Vladimír BAJTOŠ

 

volebné obdobie 2013 – 2017 (aktuálny stav k 31/7/2016)

Voľby do orgánov komory sa uskutočnili 14. júna 2013, rovnako sa v tento uskutočnila voľba predsedu a podpredsedov SAK.

predseda SAK

 • JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ

 

podpredsedovia SAK:

 • doc. JUDr. Jozef OLEJ, CSc.
 • Mgr. Viktória HELLENBART
 • JUDr. Juraj VEVERKA

 

členovia P SAK:

 • JUDr. Ivan FIAČAN, PhD.
 • JUDr. Peter FILIP
 • JUDr. Ján HAVLÁT
 • JUDr. Ondrej MULARČÍK
 • JUDr. Karol ŠIŠKA

 

náhradní členovia P SAK:

 • JUDr. Andrea HAVELKOVÁ
 • JUDr. Boris DRAŠKABA
 • JUDr. Tomáš ILLEŠ