Usadený euroadvokát

Žiadosť o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov Slovenskej advokátskej komor na stiahnutie TU .

Fotokópia pasu alebo občianskeho preukazu žiadateľa (doklad o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

Poistná zmluva pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky

Odpis z registra trestov štátu registrácie*

Doklady preukazujúce, že v štáte registrácie poskytuje právne služby pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 zákona*

Fotokópia potvrdenia zo štátu registrácie o tom, že žiadateľ má oprávnenie vykonávať v štáte registrácie právne služby samostatne alebo spoločne * (označenie právnej formy, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky)*

* poznámka: listiny podľa bodu 3., 4. a 5. nemôžu byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace, v prípade iného ako českého jazyka sa vyžaduje úradne overený preklad takejto listiny