Usadený euroadvokát

Podmienky zápisu do zoznamu usadených euroadvokátov

(§ 39 ods. 1 zákona o advokácii, § 23 organizačného poriadku SAK)

Komora zapíše do zoznamu usadených euroadvokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 a je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky.

K žiadosti je potrebné komore predložiť:

Žiadosť o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov Slovenskej advokátskej komory a formulár čestného vyhlásenia na stiahnutie TU .

(fotokópia dokladu o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

( či v štáte registrácie poskytuje žiadateľ právne služby samostatne alebo spoločne / označenie právnej formy spoločného výkonu a označenie tohto, kto je spoločníkom právnickej osoby)

*** Poznámka: Doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace a predkladá sa spolu s jeho osvedčeným prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa v prípade českého jazyka).

(poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky)