Zahraničný advokát

Žiadosť o zápis do zoznamu zahraničných advokátov Slovenskej advokátskej komory na stiahnutie TU .

Stručný životopis

Fotokópia pasu žiadateľa (preukázanie občianstva členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

Poistná zmluva pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky (poistenie musí byť uzavreté najneskôr dátumom zápisu do zoznamu zahraničných advokátov s poisťovňou, ktorej sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky

Odpis z registra trestov štátu registrácie*

Fotokópia potvrdenia zo štátu registrácie o tom, že žiadateľ má oprávnenie vykonávať v štáte registrácie právne služby samostatne a bez obmedzenia*

Doklady preukazujúce, že v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne (zahraničný advokát uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky)*

*poznámka: listiny podľa bodu 4., 5., a 6. nemôžu byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace, v prípade iného ako českého jazyka sa vyžaduje úradne overený preklad takejto listiny