Advokát

 • elektronická žiadosť o zápis do zoznamu advokátov (súkromná sekcia stránky www.sak.sk, po prihlásení sa: Žiadosti a hlásenia – Podanie žiadostí / hlásenia – Žiadosť o zápis do zoznamu advokátov)
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie)
 • čestné vyhlásenie
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

  –  Rodné priezvisko
  –  Priezvisko, Meno, Titul
  –  Dátum narodenia
  –  Miesto narodenia
  –  Rodné číslo
  –  Štátne občianstvo
  –  Číslo občianskeho preukazu
  –  Trvalé bydlisko 

  Rodičia žiadateľa: 
  –  Priezvisko otca
  –  Meno otca
  –  Rodné priezvisko matky
  –  Meno matky
  –  Priezvisko matky

 • ak žiadateľ nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odbore právo najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa osvedčená fotokópia dokladu preukazujúceho nadobudnutie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore právo na prvom stupni,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm)

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 ods. 1 zákona o advokácii:
v súlade s čl. 1 bod 1) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012, registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, u žiadateľov, ktorí absolvovali advokátsku skúšku sa stanovuje vo výške 150 €. V prípade, ak absolvent advokátskej skúšky požiada o zápis do zoznamu advokátov elektronicky prostredníctvom webového sídla komory, stanovuje sa registračný poplatok vo výške 100 €.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie)
 • osvedčená fotokópia dokladu/ dokladov preukazujúcich nadobudnutie vysokoškolského vzdelania v odbore právo na prvom a druhom stupni, osvedčená fotokópia dokladu priznávajúceho akademický titul ,,profesor“ v odbore právo/ alebo akademický titul ,,docent“ v odbore právo
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

  –  Rodné priezvisko
  –  Priezvisko, Meno, Titul
  –  Dátum narodenia
  –  Miesto narodenia
  –  Rodné číslo
  –  Štátne občianstvo
  –  Číslo občianskeho preukazu
  –  Trvalé bydlisko

  Rodičia žiadateľa:
  –  Priezvisko otca
  –  Meno otca
  –  Rodné priezvisko matky
  –  Meno matky
  –  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 ods. 2 zákona o advokácii:
v súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo
poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie
 • doklad preukazujúci nadobudnutie zákonom požadovaného vzdelania – v prípade, ak žiadateľ nadobudol vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, doklad preukazujúci nadobudnutie vzdelania v študijnom odbore právo aj v prvom stupni
 • doklad preukazujúci splnenie zákonom požadovanej povinnej právnej praxe v potrebnej dĺžke
 • doklad preukazujúci absolvovanie zákonom požadovanej odbornej skúšky
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie),
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie,
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

  –  Rodné priezvisko
  –  Priezvisko, Meno, Titul
  –  Dátum narodenia
  –  Miesto narodenia
  –  Rodné číslo
  –  Štátne občianstvo
  –  Číslo občianskeho preukazu
  –  Trvalé bydlisko

  Rodičia žiadateľa: 
  –  Priezvisko otca
  –  Meno otca
  –  Rodné priezvisko matky
  –  Meno matky
  –  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 s použitím § 6 zákona o advokácii:
v súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo
poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

(po absolvovaní skúšky spôsobilosti žiadateľ o zápis komore predloží):

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

  –  Rodné priezvisko
  –  Priezvisko, Meno, Titul
  –  Dátum narodenia
  –  Miesto narodenia
  –  Rodné číslo
  –  Štátne občianstvo
  –  Číslo občianskeho preukazu
  –  Trvalé bydlisko

  Rodičia žiadateľa: 
  –  Priezvisko otca
  –  Meno otca
  –  Rodné priezvisko matky
  –  Meno matky
  –  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 5 zákona o advokácii:
v súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo
poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov