Skúška schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky

Účelom skúšky schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky je overiť teoretické vedomosti a schopnosť absolventa zahraničnej vysokej školy aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky. O určení povinnosti absolvovať skúšku schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky rozhoduje predsedníctvo komory po predložení žiadosti o zápis koncipienta, ktorým je absolvent zahraničnej vysokej školy (v zmysle § 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii v spojitosti s Uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 52/5/2019 z 26. apríla 2019)

V súlade s § 3 ods. 3 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 52/5/2019 z 26. apríla 2019, ktorým sa stanovujú podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky sa stanovuje skúšobný poplatok za účasť na skúške schopnosti vo výške 200 €.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača o skúšku spôsobilosti (alebo iný identifikačný údaj)
Poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov
Suma: 200 €