Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý zotrvá v pracovnoprávnom vzťahu s advokátskym koncipientom napriek tomu, že advokátsky koncipient po vzniku pracovného pomeru s advokátom uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Advokátsky koncipient, ktorý po vzniku pracovného pomeru s advokátom, v pracovnej pozícii advokátskeho koncipienta, uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 62 ods. 1 písm. d.) a § 64 ods. 2, 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-9/2011:340/2010         

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19.novembra 2010, sp.zn. DS IV.-54/10-340/2010

 


 

Poskytnutie právnych služieb v prospech akciovej spoločnosti, spočívajúce v právnej analýze pohľadávok spoločnosti, zo strany advokátskeho koncipienta v postavení akcionára a člena dozornej rady spoločnosti počas vykonávania jeho koncipientskej praxe, v bezodkladnej veci v záujme zamedzenia škôd spoločnosti, nie je disciplinárnym previnením z dôvodu porušenia ust. § 62 ods. 1 písm. b.) a § 64 ods. 2 zákona o advokácii,  pretože advokátsky koncipient nevykonával túto činnosť v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti, ale z dôvodu výkonu funkcie a plnenia povinnosti člena dozornej rady, čo stavovské predpisy nezakazujú. 

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009  

sp.zn. DS V.-65/09:4498/2008