Výber disciplinárnych rozhodnutí

                                                                                                                                                                                             26.9.2022

Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej tri roky do 15 dní toho, kto

...

je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.

§ 62 ods. 1, pís. d) zákona o advokácii č.586/2003 Z.z.

 

V prípade výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorým by bol advokátsky koncipient, je nutné na posúdenie rozporu výkonu takejto činnosti prihliadnuť na skutočnosť, že postavenie advokátskeho koncipienta je odlišné od postavenia advokáta, keďže má byť v pracovnoprávnom vzťahu v plnom pracovnom úväzku k advokátovi, riadiť sa jeho pokynmi a pripravovať sa na výkon advokátskej praxe. P SAK zastáva názor, že náplň činnosti štatutárneho orgánu spočívajúca v komplexnej činnosti pri riadení obchodnej spoločnosti môže svojím obsahom a rozsahom ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta, keďže je možné predpokladať, že obchodná činnosť sa prevádzkuje a vybavuje v rovnakom čase (v pracovných dňoch a v obvyklom pracovnom čase) ako činnosť advokátskeho koncipienta, pričom P SAK nemá reálnu možnosť kontroly nad riadnym výkonom koncipientskej praxe. P SAK prezumuje, že uvedené nie je ani v záujme advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa (advokáta), keďže tento osobne zodpovedá za riadnu výchovu advokátskeho koncipienta.

Základným predpokladom pozitívneho rozhodnutia P SAK pri posudzovaní zlučiteľnosti výkonu činností v prípade advokátskeho koncipienta je skutočnosť, že táto činnosť svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa so zreteľom na ustanovenie § 22 ods. 5 písm. c) Organizačného poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleného Konferenciou advokátov 10. júna 2017. (Pozn: aktuálne 11.júna 2021)

Prekážkou výkonu advokácie nie je vlastníctvo či oprávnenie z akýchkoľvek práv k majetku v akejkoľvek forme, ako aj správa a hospodárenie s týmto majetkom vrátane brania výnosov či úžitkov z neho. Uvedené platí aj pre kapitálovú účasť v obchodných spoločnostiach.

Z hľadiska posudzovania zlučiteľnosti výkonu povolania má faktický pracovný pomer, ako aj simulovaný pracovný pomer rovnaké dôsledky ako pracovný pomer a je nezlučiteľný s výkonom advokácie, pokiaľ nejde o výnimky uvedené v § 3 ods. 1 písm. i) zákona o advokácii.

Člen Slovenskej advokátskej komory je povinný komoru vopred informovať o tom, že zamýšľa popri výkone advokácie vykonávať akúkoľvek inú závislú činnosť (tzv. ,,všeobecná oznamovacia povinnosť“).

Uvedené sa nevzťahuje na výkon pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti a činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky.

Za nezlučiteľnú s výkonom advokácie možno považovať aj takú činnosť, ktorej predmetom nie je výkon závislej práce, má však trvalý charakter a bráni slobodnému výkonu advokácie tak, ako je definovaný v § 1 ods. 2 zákona o advokácii, t. j. sústavne a za odmenu.

Činnosť vykonávaná na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia nie je s výkonom advokácie zásadne nezlučiteľná. Najvhodnejším spôsobom výkonu podnikateľskej činnosti – a to osobitne s ohľadom na jej povahu – je výkon prostredníctvom inej osoby, napríklad prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Rovnako tak je s výkonom advokácie zlučiteľné postavenie advokáta ako člena obchodných spoločností s osobným ručením. Advokát musí v každom prípade dbať na to, aby ním vykonávaná podnikateľská činnosť nebola považovaná za nezlučiteľnú:

a)      právne služby nemôžu byť poskytované inak než výkonom advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii v celom právnom poriadku. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby v rámci celého rozsahu právneho poriadku, t. j. môže poskytovať napr. právne poradenstvo v obchodnoprávnych veciach alebo pri obchodoch s nehnuteľnosťami. Advokát by nemal  pôsobiť ako daňový poradca, audítor, maklér či ako fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v oblasti ekonomického poradenstva, činnosti finančného agenta, obchodu s nehnuteľnosťami (realitná kancelária) alebo sprostredkovania v oblasti obchodu a služieb. Advokát nemôže vykonávať činnosť, v rámci ktorej nie je možné oddeliť záujem poskytovateľa služby (advokáta), ako aj samotného klienta, ktorému má byť služba poskytnutá. Advokát je povinný uprednostniť záujem klienta pred svojím vlastným záujmom. V prípade kumulatívneho výkonu činnosti by mohlo dochádzať k nežiaducim situáciám ohrozujúcim povinnosť mlčanlivosti, záujmy klientov, ako aj k ohrozeniu nezávislosti a nestrannosti advokáta, ktorá je neodmysliteľne spätá s výkonom advokácie.

b)      preto, že činnosť vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti sa prekrýva s činnosťou, ktorá  je advokátom poskytovaná v rámci výkonu advokácie takým spôsobom, že pri jednotlivých úkonoch nie je možné určiť, či bola vykonaná pri výkone advokácie alebo pri výkone podnikateľskej činnosti,

c)       z dôvodu možného ohrozenia nezávislosti advokáta,

d)      z dôvodu možného zníženia cti a vážnosti advokátskeho stavu.

S výkonom advokácie nie je v zásade nezlučiteľné ani členstvo advokáta v kolektívnych štatutárnych orgánoch alebo iných orgánoch obchodných spoločností, resp. výkon funkcie individuálneho orgánu obchodnej spoločnosti – touto formou však nemôžu byť obchodnou spoločnosťou poskytované právne služby.

V prípade výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorým by bol advokátsky koncipient, je nutné na posúdenie rozporu výkonu takejto činnosti prihliadnuť na skutočnosť, že postavenie advokátskeho koncipienta je odlišné od postavenia advokáta, keďže má byť v pracovnoprávnom vzťahu v plnom pracovnom úväzku k advokátovi, riadiť sa jeho pokynmi a pripravovať sa na výkon advokátskej praxe. P SAK zastáva názor, že náplň činnosti štatutárneho orgánu spočívajúca v komplexnej činnosti pri riadení obchodnej spoločnosti môže svojím obsahom a rozsahom ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta, keďže je možné predpokladať, že obchodná činnosť sa prevádzkuje a vybavuje v rovnakom čase (v pracovných dňoch a v obvyklom pracovnom čase) ako činnosť advokátskeho koncipienta, pričom P SAK nemá reálnu možnosť kontroly nad riadnym výkonom koncipientskej praxe. P SAK prezumuje, že uvedené nie je ani v záujme advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa (advokáta), keďže tento osobne zodpovedá za riadnu výchovu advokátskeho koncipienta.

Zásady posudzovania činnosti, ktorá nie je zlučiteľná s etickými princípmi výkonu advokácie, resp. praxe advokátskeho koncipienta prijaté Predsedníctvom SAK

 

Advokát, ktorý žiada o zápis koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov, k žiadosti pripojí

....

Pracovnú zmluvu uzatvorenú s osobou, o zápis ktorej žiada; z dôvodu časového vymedzenia dĺžky praxe advokátskeho koncipienta nie je možné aby bol pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovaný čas ako je 40 hodín týždenne.

§ 22 ods. 5, pís. c) Organizačného poriadku SAK, schválený Konferenciou advokátov, 11. 06. 2021

 

Rozhodnutia predsedníctva SAK

V súvislosti s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o advokácii“) v spojení s § 7 ods. 3 zákona o advokácii je potrebné skúmať zlučiteľnosť, resp. nezlučiteľnosť výkonu advokácie alebo praxe advokátskeho koncipienta s inými povolaniami s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, podnikania na základe živnostenského oprávnenia, pracovného pomeru či obdobného pracovnoprávneho vzťahu počas celej dĺžky výkonu advokácie/praxe advokátskeho koncipienta.

Splnenie podmienky spoľahlivosti advokáta alebo advokátskeho koncipienta sa totiž nemôže viazať len na okamih jeho zápisu do príslušného zoznamu, ale na celé obdobie existencie zápisu v príslušnom zozname

Uznesenie P SAK č. 42/13/2017

 

Nutné je posúdenie otázky, či vzťah konateľa a spoločnosti je vzťahom obdobným pracovnoprávnym a či výkon funkcie konateľa svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a predmetom činnosti nie je činnosť nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta. Situácia advokátskeho koncipienta je odlišná od advokáta, nakoľko má byť v pracovnoprávnom vzťahu v plnom pracovnom úväzku k advokátovi, riadiť sa jeho pokynmi a pripravovať sa na výkon advokátskej praxe. Popísaná náplň činnosti vo funkcii konateľa (komplexná činnosť pri riadení obchodnej spoločnosti), svojím rozsahom môže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta, nakoľko je možné predpokladať, že obchodná činnosť sa prevádzkuje a vybavuje v rovnakom čase (v pracovných dňoch a obvyklom pracovnom čase) ako činnosť advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 116/9/2013; 30/7/2014; 30/7/2014; 10/4/2015; 16/11/2015; 26/5/2017

 

Účasť advokátskeho koncipienta v spoločnosti s ručením obmedzeným ako spoločníka je možná.

Výkon funkcie konateľa alebo prokuristu je nezlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta definovanej v § 62 ods. 1 písmeno d). Nie je ani v záujme výkonu praxe advokátskeho koncipienta, ani v záujme školiteľa advokátskeho koncipienta, ak by jeho koncipient vykonával činnosť konateľa alebo prokuristu v obchodnej spoločnosti, nakoľko on osobne zodpovedá za výchovu advokátskeho koncipienta v súlade s § 1 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov upravujúceho prípravu advokátskeho koncipienta na výkon povolania advokáta. Povinnosti konateľa, prípadne prokuristu a zodpovednosť s tým spojená tak, ako ich definuje Obchodný zákonník, obsahom a rozsahom neumožňujú adekvátny výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 41/5/2014; 28/7/2015; 55/7/2016; 58/7/2016; 18/6/2016; 31/5/2016; 21/9/2016; 23/11/2016; 29/11/2016; 13/6/2017; 25/5/2017; 27/2/2017; 12/1/2017; 23/3/2017; 33/13/2017; 38/13/2017; 40/13/2017; 40/10/2017; 43/10/2017; 44/10/2017; 48/10/2017; 49/10/2017; 66/9/2017; 68/9/2017; 30/1/2018; 32/1/2018; 58/3/2018; 60/3/2018; 28/4/2018; 39/6/2018; 42/10/2018; 29/9/2018; 45/8/2018; 46/8/2018; 49/8/2018; 53/8/2018; 56/8/2018; 29/9/2018; 42/10/2018; 16/1/2019; 40/5/2019; 46/5/2019; 22/9/2019; 24/9/2019; 31/10/2019; 33/10/2019; 28/2/2020; 29/2/2020; 22/3/2020; 25/3/2020; 26/3/2020; 30/3/2020; 25/5/2020; 32/7/2020; 53/9/2020; 53/9/2020; 22/2/2021; 17/13/2021; 18/13/2021; 43/15/2021

 

Výkon funkcie prokuristu v popísanom rozsahu je  zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu splnenia podmienok podľa § 62a zákona o advokácii.

Uznesenie P SAK č. 22/4/2018

 

Výkon činnosti „viazaného finančného agenta“ upravenej osobitným predpisom v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia pre finančnú inštitúciu (napr. banku, poisťovňu a pod.), ak nejde o ďalší pracovný pomer ani o obdobný pracovnoprávny vzťah, ale činnosť sa vykonáva na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní a na základe registrácie Národnou bankou Slovenska mimo pracovného času advokátskeho koncipienta, nie je zlučiteľný s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 54/11/2013; 13/6/2017; 35/14/2020; 42/15/2021

 

Advokátsky koncipient môže vykonávať mandát poslanca obecného, resp. mestského zastupiteľstva za predpokladu, že svojím rozsahom a obsahom nesmie ohrozovať výkon praxe advokátskeho koncipienta, táto činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa. 

Uznesenie P SAK č. 46/1/2014; 46/10/2017; 55/3/2018; 30/9/2018; 55/8/2018; 30/9/2018; 35/11/2018; 13/1/2019; 38/2/2020; 38/9/2020; 44/9/2020; 34/14/2020; 26/6/2021; 29/6/2021

 

Výkon funkcie predsedu komisie pre správu majetku a miestnych podnikov je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta. Výkon funkcie člena komisie investičných činností je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom a obsahom nesmie ohrozovať výkon praxe advokátskeho koncipienta, táto činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 22/7/2017; 42/10/2017; 46/10/2017; 53/3/2018; 40/6/2018; 31/7/2018; 40/10/2018; 25/9/2018; 27/9/2018; 25/9/2018; 27/9/2018; 40/10/2018; 17/1/2019; 45/5/2019; 38/9/2020; 40/9/2020; 34/14/2020; 26/6/2021

 

Prax advokátskeho koncipienta nie je zlučiteľná s funkciou starostu obce.

Uznesenie P SAK č. 25/7/2014; 27/7/2014; 36/11/2018; 14/1/2019

 

Výkon funkcie poslanca samosprávneho kraja, alebo člena komisie samosprávneho kraja je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 20/7/2017; 57/3/2018

 

Výkon štátnozamestnaneckého pomeru nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 69/4/2014

 

Výkon činnosti zodpovedného zástupcu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta z dôvodu možnej kolízie s povinnosťou mlčanlivosti definovanou v zákone o advokácii.

Uznesenie P SAK č. 70/4/2014; 73/4/2014

 

Výkon praxe advokátskeho koncipienta nie je zlučiteľný s výkonom činnosti na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej so Slovenskou komorou audítorov, ktorej predmetom činnosti majú byť administratívne práce pri vzdelávaní audítorov.

Uznesenie P SAK č.72/4/2014

 

Výkon činnosti turistického sprievodcu na základe dohody o pracovnej činnosti je možný, ak svojím rozsahom a obsahom neohrozuje výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 35/7/2014

 

Pracovný pomer  na pozícii riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa je v rozpore s výkonom koncipientskej praxe.

Uznesenie P SAK č. 36/7/2014; 25/5/2018

 

Je možné uzatvoriť pracovný pomer s advokátskou koncipientkou za predpokladu, že denné doktorandské štúdium v odbore právo ju časovo ani rozsahovo nebude obmedzovať pri výkone praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 13/8/2014; 41/10/2018; 41/10/2018

 

Výkon pracovných úloh (vyučovanie odborných predmetov v doprave) na základe dohody o pracovnej činnosti so strednou odbornou školou je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 10/9/2014;

 

Výkon inej činnosti na základe pracovnej zmluvy nie je bez ohľadu na dohodnutú pracovnú dobu zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 11/9/2014; 37/10/2018; 24/9/2018; 28/9/2018; 24/9/2018; 28/9/2018; 37/10/2018; 40/11/2018; 49/5/2019; 30/9/2019; 13/4/2015;

 

Vykonávanie pomocných prác v zmysle dohody je zlučiteľné s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že nejde o poskytovanie právnych služieb a pomocné práce svojím obsahom a rozsahom nebudú ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, budú vykonávané mimo hlavnej pracovnej doby, so súhlasom školiteľa

Uznesenie P SAK č.58/8/2018; 39/11/2018; 25/2/2019; 28/9/2019; 29/9/2019; 34/10/2019

 

Obdobný pracovnoprávny vzťah v štátnej správe na úseku veterinárnej a potravinovej správy nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 15/11/2015

 

Výkon funkcie rozhodcu rozhodcovského súdu je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že činnosť nie je vykonávaná v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu a svojím rozsahom a obsahom neohrozuje výkon praxe advokátskeho koncipienta s tým, že rozhodca sa nebude podieľať na zriaďovaní tohto rozhodcovského súdu.

Uznesenie P SAK č. 17/11/2015; 21/3/2015; 23/8/2015; 65/9/2017; 52/8/2018; 65/9/2017; 52/8/2018

 

Výkon praxe advokátskeho koncipienta je zlučiteľný s výkonom činnosti správcu konkurznej podstaty podľa zákona č. 7/2005 Z.z  a zákona č. 8/2005 Z.z., ako aj s výkonom činnosti mediátora v Slovenskej republike podľa zákona č. 420/2004 Z.z. za predpokladu, že činnosť musí byť vykonávaná v sídle advokáta – zamestnávateľa a svojím rozsahom a obsahom nesmie ohrozovať výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 10/2/2015; 28/7/2014; 31/9/2019; 32/9/2019; 28/3/2020; 29/3/2020; 33/14/2020; 36/14/2020; 37/14/2020; 25/6/2021; 30/6/2021 

 

Výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 15/1/2015; 28/5/2016

 

Výkon činnosti mediátora je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskej koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom neohrozuje výkon praxe advokátskeho koncipienta. Advokátska koncipientka môže zriadiť mediačné centrum podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii pod podmienkou, že nebude štatutárnou zástupkyňou obchodnej spoločnosti s tým, že činnosť bude vykonávať so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 9/6/2015; 11/6/2015; 18/3/2015; 22/8/2015; 25/7/2015; 53/7/2016; 59/7/2016; 18/6/2016; 24/5/2016; 18/9/2016; 26/11/2016; 24/5/2017; 25/5/2017; 30/2/2017; 13/1/2017; 63/9/2017; 20/5/2018; 23/3/2020; 41/15/2021

 

Výkon činnosti realitnej činnosti formou živnosti nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 11/6/2015; 23/7/2015

 

Spolupráca so spoločnosťou s ručením obmedzeným pri riešení právnych problémov a vymáhaní náhrady škôd obetí dopravných nehôd nie je zlučiteľná s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 12/6/2015

 

Funkcia člena dozornej rady je zlučiteľná s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu súladu so stanovami spoločnosti s tým, že svojím rozsahom a obsahom nesmie ohrozovať výkon praxe advokátskeho koncipienta a činnosť bude vykonávať so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 17/3/2015; 27/5/2017; 40/11/2017; 67/9/2017; 31/9/2018; 31/9/2018; 22/10/2020; 19/13/2021; 20/13/2021

 

Advokátsky koncipient okrem svojho pracovného pomeru u advokáta:

a)      môže byť  interným doktorandom na právnickej fakulte,

b)      môže byť externým doktorandom na právnickej fakulte,

c)       nemôže byť  interným študentom Bc. alebo Mgr. študijného programu inej vysokej školy,

d)      môže byť externým študentom Bc. alebo Mgr. študijného programu inej vysokej školy.

Uznesenie P SAK č. 22/3/2015

 

Vykonávanie uvádzača pri civilných sobášoch v rozsahu popísanom v žiadosti je zlučiteľné s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 21/8/2015

 

Pracovnoprávny vzťah na pozícii čašníka v kaviarni nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 22/7/2015; 59/8/2018

 

Výkon činnosti asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 26/7/2015; 40/11/2017; 45/10/2017; 37/7/2020; 23/10/2020

 

Výkon činnosti trénera je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 21/4/2016; 26/10/2020

 

Výkon činnosti na základe dohody o výkone osobnej asistencie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom neohrozuje výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť je vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 26/5/2016; 57/8/2018; 24/3/2020; 24/10/2020

 

Výkon voľnej živnosti spočívajúcej v poskytovaní dizajnérskej činnosti, počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom neohrozuje výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 32/5/2016

 

Výkon činnosti ,,administratívne služby“ na základe živnostenského oprávnenia je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom a obsahom neohrozí výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 11/10/2016

 

Výkon činnosti zriaďovateľa a osoby zabezpečujúcej chod neinvestičného fondu nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 22/9/2016

 

Výkon činností fotografické služby, vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom a obsahom neohrozia výkon praxe advokátskeho koncipienta a tieto činnosti budú vykonávané mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa,

Výkon činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta. 

Uznesenie P SAK č. 30/8/2016

 

Výkon pedagogickej činnosti - vyučovanie právnickej angličtiny, výučba anglického jazyka a prekladateľstvo na základe živnostenského oprávnenia je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím rozsahom a obsahom neohrozí výkon praxe advokátskeho koncipienta a táto činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 35/8/2016; 21/7/2017; 50/10/2017; 35/1/2018; 51/8/2018; 25/2/2021

 

Výkon činnosti predsedu disciplinárnej komisie v občianskom združení je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 14/6/2017

 

Výkon činnosti zástupcu vlastníkov bytového domu je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby, so súhlasom školiteľa a nie na základe pracovnej zmluvy.

Uznesenie P SAK č. 28/5/2017; 25/14/2017; 28/2/2019

 

Výkon činnosti prísediaceho na súde je v uvádzanom rozsahu zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 26/14/2017

 

Výkon činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností na základe živnostenského oprávnenia je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 26/2/2017

 

Výkon činnosti externý prekladateľ Súdneho dvora EÚ a výkon prednáškovej činnosti v podobe video-školení je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby, so súhlasom školiteľa a pod podmienkou, že tieto činnosti nebudú vykonávané v pracovnoprávnom vzťahu.

Uznesenie P SAK č. 31/2/2017

 

Výkon činnosti informátora na základe predloženej dohody o pracovnej činnosti nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 22/3/2017

 

Výkon činnosti projektového manažéra pre verejné obstarávanie v popísanom rozsahu je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 36/13/2017; 22/2/2019

 

Výkon činnosti pomocný kuchár v rozsahu 10 hodín týždenne je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 41/13/2017

 

Výkon činnosti ,,prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich ma regeneráciu a rekondíciu“ a výkon činnosti ,,organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí“ na základe živnostenského oprávnenia je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 39/11/2017

 

Výkon funkcie člena správnej rady neziskovej organizácie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 47/10/2017; 42/10/2018

 

Výkon činnosti štatutára občianskeho združenia nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta vzhľadom na to, že výkon funkcie štatutárneho orgánu občianskeho združenia je rovnako zodpovedná funkcia ako funkcia konateľa, prípadne iného štatutárneho orgánu.

Primárnym účelom koncipientskej praxe je riadna príprava na budúce povolanie advokáta. Nie je ani v záujme výkonu praxe advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa advokátskeho koncipienta, ak by jeho koncipient vykonával činnosť štatutára občianskeho združenia vzhľadom na to, že on osobne zodpovedá za výchovu advokátskeho koncipienta v súlade s § 1 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov upravujúceho prípravu advokátskeho koncipienta na výkon povolania advokáta.

Rovnako nie je žiaduce, aby advokátsky koncipient poskytoval samostatné právne poradenstvo počas obdobia, kedy sa na samostatný výkon povolania ešte len pripravuje. Rovnako povinnosti spojené s činnosťou štatutára občianskeho združenia a zodpovednosť s tým spojená tak, ako ich má na mysli Obchodný zákonník, by mohli svojím obsahom a rozsahom znemožňovať adekvátny výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 31/1/2018

 

Výkon funkcie člena občianskeho združenia na základe predložených dokumentov je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 35/11/2019; 37/11/2019

 

Publikovanie článkov v miestnej tlači je zlučiteľné s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávané mimo hlavnej pracovnej doby, so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 34/1/2018

 

Výkon činnosti komanditistu v.o.s. je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta, výkon funkcie komplementára v.o.s. nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta. Výkon činnosti správcu konkurznej podstaty je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Primárnym účelom koncipientskej praxe je riadna príprava na budúce povolanie advokáta. Je možné, aby advokátsky koncipient vykonával činnosť komanditistu z dôvodu, že  komanditista nie je povinný osobne sa zúčastňovať na riadnom chode spoločnosti ako osoba majúca majetkový podiel na spoločnosti.

Nie je ani v záujme výkonu praxe advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa advokátskeho koncipienta, ak by jeho koncipient vykonával činnosť komplementára verejnej obchodnej spoločnosti vzhľadom na to, že on osobne zodpovedá za výchovu advokátskeho koncipienta v súlade s § 1 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov. 

Denné povinnosti komplementára spojené s činnosťou spoločnosti a zodpovednosť s tým spojená tak, ako ich má na mysli Obchodný zákonník, by mohli svojím obsahom a rozsahom znemožňovať adekvátny výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 54/3/2018

 

Výkon činnosti licitátora na základe pracovného pomeru v rozsahu s pracovným časom 1 hodina týždenne je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 59/3/2018; 23/5/2018; 39/10/2018; 39/10/2018

 

Výkon funkcie osoby zodpovednej za výkon funkcie dodržiavania (tzv. compliance) u obchodníka s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi praxe advokátskeho koncipienta, a preto je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 61/3/2018

 

Výkon funkcie predsedu záujmového združenia v popísanom rozsahu a za uvedených podmienok nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi praxe advokátskeho koncipienta, a preto je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaný mimo hlavnej pracovnej doby, so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 25/4/2018; 29/2/2019; 43/5/2019

 

Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti v inej advokátskej kancelárii za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti práva nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi praxe advokátskeho koncipienta, a preto je zlučiteľné s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že pracovná činnosť vykonávaná na základe dohody bude najviac v rozsahu 10 hodín týždenne, svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaná so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 21/5/2018

 

Uzatvorenie dodatočného pracovného pomeru s jedným školiteľom na výkon práce odborného zamestnanca popri výkone praxe advokátskeho koncipienta je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania podľa § 62a zákona o advokácii z dôvodu etického konfliktu záujmov, a rovnako v rozpore s ustanovením § 40 a nasl. Advokátskeho poriadku. V prípade uzatvorenia pracovného pomeru s tým istým školiteľom v rámci pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti, prípadne inej činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta (napríklad administratívna činnosť), je potrebné brať zreteľ na ustanovenie § 22 ods. 5 písm. c) Organizačného poriadku. Ukončenie pracovného pomeru, nastúpenie na rodičovskú dovolenku a následné uzatvorenie nového pracovného pomeru je v súlade so zákonom o advokácii a nie je dôvodom pre rozhodovanie komisie pre zlučiteľnosť.

Uznesenie P SAK č. 26/7/2018

 

Výkon činnosti predsedu predstavenstva nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta. Primárnym účelom koncipientskej praxe je riadna príprava na budúce povolanie advokáta. Nie je ani v záujme výkonu praxe advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa advokátskeho koncipienta, ak by jeho koncipient vykonával činnosť predsedu predstavenstva vzhľadom na to, že on osobne zodpovedá za výchovu advokátskeho koncipienta v súlade s § 1 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov upravujúceho prípravu advokátskeho koncipienta na výkon povolania advokáta. Povinnosti predsedu predstavenstva by mohli svojím obsahom a rozsahom znemožňovať adekvátny výkon praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 27/7/2018

 

Výkon činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti nie je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 32/7/2018

 

Výkon realitnej činnosti na základe živnostenského oprávnenia je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta. P SAK si však dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že výkon tejto činnosti v popisovanom znení je v rozpore s ustanovením § 29a ods. 2 zákona  č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov o advokácii a ustanovením § 1 ods. 6 Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleného Konferenciou advokátov 10. júna 2018, čo môže mať vplyv na posudzovanie spoľahlivosti osoby zapísanej v zoznamoch vedených komorou, prípadne by mohla spôsobiť vznik disciplinárnej zodpovednosti za porušenie vyššie uvedených ustanovení zákona o advokácii a iných stavovských predpisov.

Uznesenie P SAK č. 35/10/2018; 35/10/2018; 20/4/2021

 

Výkon činnosti hlavného kontrolóra obce na polovičný úväzok je s prihliadnutím na uplynutie zákonnej povinnej praxe advokátskeho koncipienta zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 24/10/2019;

 

Výkon poradenskej činnosti - externého poradcu sudcu Ústavného súdu SR je v popisovanom rozsahu zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 39/11/2019

 

Výkon lektorskej činnosti je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 40/11/2019; 27/3/2020; 40/11/2017; 41/11/2018; 35/5/2019

 

Výkon mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nebráni výkonu praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 27/2/2020

 

Výkon funkcie zaznamenávateľa výsledkov volieb je v popisovanom rozsahu na základe dohody o pracovnej činnosti zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta za predpokladu, že svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, činnosť bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby a so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 32/2/2020

 

Výkon činnosti daňového poradcu je nezlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta, činnosť člena metodicko-legislatívnych komisií Slovenskej komory daňových poradcov je zlučiteľná s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 33/3/2020

 

Výkon činnosti garanta odbornej spôsobilosti v realitnej spoločnosti je nezlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 26/5/2020

 

Výkon popisovanej činnosti dobrovoľníka na COVID testovaní na základe dohody o pracovnej činnosti je zlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta, za predpokladu, že činnosť svojím obsahom a rozsahom nebude ohrozovať riadny výkon praxe advokátskeho koncipienta, bude vykonávaná so súhlasom školiteľa.

Uznesenie P SAK č. 24/11/2020; 28/6/2021

 

Výkon činnosti zodpovedného zástupcu je nezlučiteľný s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.

Uznesenie P SAK č. 26/2/2021

 

 

Disciplinárne rozhodnutia

Advokát, ktorý zotrvá v pracovnoprávnom vzťahu s advokátskym koncipientom napriek tomu, že advokátsky koncipient po vzniku pracovného pomeru s advokátom uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-9/2011:340/2010         

 

Advokátsky koncipient, ktorý po vzniku pracovného pomeru s advokátom, v pracovnej pozícii advokátskeho koncipienta, uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 62 ods. 1 písm. d.) a § 64 ods. 2, 3 zákona o advokácii.

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19.novembra 2010, sp.zn. DS IV.-54/10-340/2010

 

Poskytnutie právnych služieb v prospech akciovej spoločnosti, spočívajúce v právnej analýze pohľadávok spoločnosti, zo strany advokátskeho koncipienta v postavení akcionára a člena dozornej rady spoločnosti počas vykonávania jeho koncipientskej praxe, v bezodkladnej veci v záujme zamedzenia škôd spoločnosti, nie je disciplinárnym previnením z dôvodu porušenia ust. § 62 ods. 1 písm. b.) a § 64 ods. 2 zákona o advokácii,  pretože advokátsky koncipient nevykonával túto činnosť v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti, ale z dôvodu výkonu funkcie a plnenia povinnosti člena dozornej rady, čo stavovské predpisy nezakazujú. 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009, sp.zn. DS V.-65/09:4498/2008

 

Advokát, ktorý umožní advokátskym koncipientom, ktorých zamestnáva vykonávať činnosť správcu konkurznej podstaty so sídlom kancelárie v inom meste ako je sídlo advokátskej kancelárie s úradnými hodinami počas pracovnej doby advokátskeho koncipienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v §64 ods. 2 ZoA.

ZDR 2014-2015, Rozhodnutie V. disc. senátu SAK z 29. januára 2012, sp. zn. DS V.-55/11:4330/2010

 

Poskytnutie právnych služieb v prospech akciovej spoločnosti, spočívajúce v právnej analýze pohľadávok spoločnosti, zo strany advokátskeho koncipienta v postavení akcionára a člena dozornej rady spoločnosti počas vykonávania jeho koncipientskej praxe, v bezodkladnej veci v záujme zamedzenia škôd spoločnosti, nie je disciplinárnym previnení z dôvodu porušenia §62 ods. 1 písm. b) a § 64 ods. 2 ZoA, pretože advokátsky koncipient nevykonával túto činnosť v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti, ale z dôvodu výkonu funkcie a plnenia povinnosti člena dozornej rady, čo stavovské predpisy nezakazujú.  

ZDR 2007-2011, Rozhodnutie V. disc. senátu SAK z 22. septembra 2009, sp. zn. DS V.-65/09:4498/2008