Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý sa napriek prevzatiu predvolania na pojednávanie vo veci klienta nezúčastní tohto pojednávania ani klienta neupovedomí o termíne pojednávania,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 4. marca 2009

sp.zn. DS I. 71/08:1759/2008-Dr. Va/Fá

 


 

Advokát, ktorý ako zvolený obhajca obžalovaného spôsobí svojou neúčasťou na hlavnom pojednávaní v trestnej veci prieťahy z dôvodu uprednostnenia vlastných osobných záujmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. júna 2010, sp.zn. P-16/10:264/2009        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-48/09:264/2009