Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý nerešpektuje uznesenie súdu na odstránenie vady podania, v dôsledku čoho súd odmietne toto podanie postupom podľa § 43 ods. 2 O.s.p., a následne proti tomuto rozhodnutiu súdu podá advokát oneskorene odvolanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ Za účelný a hospodárny nie je možné považovať postup advokáta, pri ktorom podá návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní, ktorým je nehnuteľnosť, bez existencie listu vlastníctva založeného v prospech poručiteľa, keďže už v čase podania návrhu bolo jasné, že tento návrh nemôže byť úspešný bez ďalšej relevantnej skutočnosti – právoplatného rozhodnutia o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o čom je advokát povinný klienta poučiť.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-41/10:3477/2009     Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010, sp.zn. DS I.-31/10:3477/2009

 


 

Nevykonanie návštevy klienta vo väzbe zo strany advokáta ako ustanoveného právneho zástupcu, zastupujúceho tohto klienta vo veci správnej žaloby nie je disciplinárnym previnením advokáta, ak vykonanie návštevy s ohľadom na stav zastupovanej veci nie je potrebné ani účelné a viedlo by len k neúčelnému zvyšovaniu nákladov konania.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, sp.zn. P-22/2010:1232/2009   

Rozhodnutiu V. Disciplinárneho senátu SAK z 15.novembra 2010, sp.zn. DS V.-95/09:1332/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý neinformuje svojho klienta o doručení rozhodnutia vo veci samej za účelom vyžiadania si pokynu ohľadom ďalšieho postupu ani nepodá v zákonnej lehote odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, ktoré je v neprospech klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Jediným správnym postupom advokáta, v súlade s predpismi a zásadami upravujúcimi výkon advokácie, v prípade doručenia rozsudku prvostupňového súdu v neprospech klienta, za situácie, keď advokát nie je schopný, hoci aj z objektívnych dôvodov zadovážiť si stanovisko klienta k využitiu opravného prostriedku, je podanie odvolania proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote. To platí aj v prípade názoru advokáta o neúspechu podaného odvolania a jeho pochybností o hospodárnosti a účelnosti takéhoto postupu, o čom je povinný klienta poučiť, avšak bez porady s klientom ako aj v prípade, ak klient aj po porade a poučení trvá na podaní odvolanie, je advokát povinný odvolanie podať.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 18. augusta 2008

sp.zn. DS X.-57/07:1241/07

 


 

Neprevzatie návrhu na mimosúdnu dohodu a neodpovedanie právnemu zástupcovi protistrany na tento návrh zo strany advokáta v situácii, keď advokátovi klient síce udelil plnú moc na rokovanie s protistranou, avšak len na jednorazový úkon – zastupovanie na konkrétnom rokovaní s protistranou, nie je disciplinárnym previnením advokáta, keďže bez udelenia ďalšieho plnomocenstva zo strany klienta advokát ani nemohol podávať za svojho bývalého klienta vyjadrenia protistrane.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 22. júla 2011  

sp.zn. DS VIII.-28/11:3745/2010