Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý ako obhajca obvineného klienta vo výkone väzby tohto klienta počas celej doby jeho obhajoby osobne vo väzbe ani raz nenavštívi, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 a 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 23. októbra 2008, sp.zn. P-20/08:2882/2007

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 8.apríla 2008, sp.zn. DS V.-704/07:2882/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý neodpovedá klientovi v písomnej forme na jeho list, ktorým ho vyzval na poskytnutie informácie o stave jeho veci, pričom inú formu poskytovania informácii advokát s klientom nedohodol, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a písm. c.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./Advokát, ktorý nereaguje riadne a včas na výzvu SAK, ktorú preukázateľne prevzal a ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu vedie komora na podnet iného, ani SAK bez ospravedlniteľného dôvodu neoznámi, že z dôvodu závažnej objektívnej prekážky nie je schopný v stanovenej lehote na výzvu reagovať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

3./ Ustanovenie § 56 ods. 5 zákona o advokácii o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia nie je možné vykladať reštriktívne tak, že možnosť upustenia od uloženia disciplinárneho opatrenia je splnená len za predpokladu účasti disciplinárne obvineného advokáta na disciplinárnom pojednávaní, nakoľko pojem prerokovanie disciplinárneho previnenia nie je možné obmedziť len na vykonanie pojednávania vo veci, keď ostatné okolnosti v priebehu konania jednoznačne nasvedčujú tomu, že aj prerokovanie disciplinárneho opatrenia v písomnej forme viedlo k náprave disciplinárne obvineného, resp. tomu, že uznal svoje pochybenie.  

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-25/11:3180/2010         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. apríla 2011, sp.zn. DS II.-112/10:3180/2010