Výber disciplinárnych rozhodnutí

Na konanie o preskúmanie zákonnosti disciplinárneho rozhodnutia Komory, ktorým bolo uložené iné disciplinárne opatrenie ako vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie v zmysle ust. § 59 ods. 5 zákona o advokácii (t.j. disciplinárne opatrenie písomné napomenutie, verejné napomenutie, peňažná pokuta) sú vecne príslušné krajské súdy. 

 

Uznesenie Najvyššieho súd SR sp.zn. 5Sž 16/2008 zo dňa 19. februára 2008

 


 

Vecná príslušnosť Najvyššieho súdu SR na preskúmavanie zákonnosti disciplinárnych rozhodnutí Komory je daná len v prípade, ak tak stanovuje zákon o advokácii ako osobitný zákon, ktorý vecnú príslušnosť Najvyššieho súdu SR ustanovil v ust. § 59 ods. 5 zákona o advokácii v prípadoch, ak ide o rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie (disciplinárne opatrenia uložené podľa § 56 ods. 2 písm. d.) a písm. e.) zákona o advokácii). V ostaných prípadoch sú na preskúmavanie zákonnosti disciplinárnych rozhodnutí Komory vecne príslušné krajské súdy.     

 

Uznesenie Najvyššieho súd SR sp.zn. 2 Sž 9/2009 zo dňa 16. decembra 2009