Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v telefonickom rozhovore so svojim klientom s cieľom vymôcť od klienta zaplatenia svojej odmeny za poskytnuté služby použije výrazy a slovné spojenia, ktoré môžu byť klientom objektívne vnímané ako vyhrážanie sa použitím nezákonných prostriedkov na vymoženie dlžnej sumy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a 2 ods. 2 a § 5 ods. 1, veta druhá Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Návrh na začatie disciplinárneho konania môže vziať späť iba navrhovateľ (predseda Revíznej komisie SAK), vzatie sťažnosti späť sťažovateľom takéto následky mať nemôže.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 2. júla 2009, sp.zn. P-25/09:269/2005        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23.júna 2008, sp.zn. DS VIII.-25-269/2005

 


 

Advokát, ktorý v odvolaní proti súdnemu rozhodnutiu uvedie vo vzťahu k osobe konajúceho sudcu neprimerané hodnotiace úsudky, spochybňujúce správnosť postupu konajúceho sudcu neprimerane útočiacim spôsobom na osobu sudcu, ktorým dochádza k porušeniu zásad slušného, úctivého a zdvorilého vystupovania advokáta voči súdom a iným úradom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 30. októbra 2010, sp.zn. P-57/09:2595/2008        

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26.júna 2009, sp.zn. DS I. 14/09:2595/2008

 


 

Advokát, ktorý v rámci svojho prednesu na pojednávaní pred súdom naznačí nekorektnosť a zaujatosť rozhodovania súdu voči svojmu klientovi z dôvodu dobrých kontaktov protistrany s predsedom súdu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. júla 2011

sp.zn. DS X.-30/11:3873/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý v podaní adresovanom súdu vo vlastnom mene sformuluje vo vzťahu k inému účastníkovi konania hodnotiace úsudky zaoberajúce sa jeho sexuálnou orientáciou za súčasného použitia neprimeraných expresívnych a dehonestujúcich výrazových prostriedkov, bez vecnej súvislosti s predmetom konania, a zároveň vo vzťahu k tomuto účastníkovi a zamestnancovi súdu použije také slovné spojenia, ktoré hraničia s vyhrážaním sa, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý napriek opakovaným výzvam SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti  na tieto výzvy nereaguje, napriek tomu, že ich prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-8/2011:886/2010        

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 18. novembra 2010, sp.zn. DS II.-52/10:886/2010

 


 

Advokát, ktorý v emailovej komunikácie s protistranou použije prehnané expresívne výrazy a nevecné hodnotiace úsudky, ktoré sú spôsobilé v očiach protistrany znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2010

sp.zn. DS IV.-64/10:1631/2010