Výber disciplinárnych rozhodnutí

                                                                                                                                                               Aktualizované: 10/2022

Advokát je povinný viesť úplnú a presnú evidenciu finančných prostriedkov, ktoré prevzal v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Finančné prostriedky klienta a iných osôb je povinný zreteľne odlíšiť.


(§ 11 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK)


Advokát nesmie na úhradu svojej pohľadávky pozostávajúcej z odmeny za právne služby, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času použiť peniaze klienta alebo tretej osoby, ktoré boli účelovo viazané. Musí ich bezodkladne poukázať oprávnenej osobe.


(§ 11 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK)


Ak má advokát voči klientovi pohľadávku pozostávajúcu z istiny neuhradenej odmeny a neuhradených náhrad za poskytnuté právne služby v tej istej veci, v ktorej prijal za klienta plnenie, je oprávnený započítať toto plnenie na úhradu svojej neuhradenej splatnej pohľadávky.


(§ 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK)


Advokát zabezpečuje realizáciu odmien najmä bezhotovostnou formou.

Článok 3 Uznesenia č. 2 PSAK z 11. marca 2005 o spôsobe preberania odmeny za právne služby

 

Advokát preberá od klienta platby v hotovosti zásadne v sídle advokátskej kancelárie osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.

Článok 4 Uznesenia č. 2 PSAK z 11. marca 2005 o spôsobe preberania odmeny za právne služby

 

Advokát je povinný obmedziť preberanie platieb mimo sídla kancelárie len na odôvodnené a nevyhnutné prípady.

Článok 5 Uznesenia č. 2 PSAK z 11. marca 2005 o spôsobe preberania odmeny za právne služby

 

Advokát je povinný odovzdať platiacej osobe príjmový doklad o prijatej platbe v hotovosti.

Článok 6 Uznesenia č. 2 PSAK z 11. marca 2005 o spôsobe preberania odmeny za právne služby

 

Advokát, ktorý nevydá riadne a v určenej lehote oprávnenej osobe peňažné prostriedky, ktoré prevzal na dohodnutý účel, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku.

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu z 27. júla 2011, sp. zn. DS VI.-46/11:4265/2010. ZDR 2007-2011.

 

Advokát, ktorý napriek tomu, že mu klient s dostatočným časovým predstihom poukáže na účet prostriedky určené na zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania, súdny poplatok neuhradí a to ani dodatočne po doručení uznesenia súdu o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku a o doručení tohto uznesenia klienta neinformuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK z 26. februára 2010, sp.zn. DS IX.-79/09:619/2009

 

K riadnemu výkonu advokácie patrí aj povinnosť advokáta mať prehľad o svojom bankovom účte a o pohyboch prostriedkov na ňom, osobitne keď sú na účte aj prostriedky, určené na zaplatenie súdnych poplatkov, či na iný účel.

Rozhodnutie PSAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-38/10:619/2009      

 

Advokát, ktorý klienta neinformuje o prijatí plnenia patriaceho klientovi, prevzaté plnenie nepoukáže ani po skončení zastupovania, nevráti a nevyúčtuje klientovi v lehote 30 dní od skončenia zastupovania ani vec s klientom písomne bezodkladne finančne nevysporiada a neodovzdá mu prevzaté dokumenty, pričom nezabezpečí preberanie zásielok v sídle advokátskej kancelárie a na požiadanie SAK jej pri prešetrovaní sťažnosti nepredloží klientsky spis z dôvodu, že ho už odovzdal právnemu zástupcovi klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2, § 28 ods. 4 ZoA a § 6 ods. 1 písm. a), § 11 ods. 2 a 3, § 13 AP SAK.

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK z 8. júna 2015, sp. zn. DS VI.-76/14:581/2014

 

Advokát, ktorý nepoukáže bez zbytočného odkladu na účet klienta ako oprávneného v exekučnom konaní príslušnú čiastku, ktorá mu bola poukázaná zo strany exekútora a ktorú mal povinnosť vyúčtovať klientovi, hoci bol na to písomne vyzvaný, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa §  56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa §  18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 11 ods. 1 a 3 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010 sp. zn. DS VIII. 58/10:887/2010

 

Advokát, ktorý nepoukáže klientovi celé peňažné plnenie, ktoré prijal od protistrany a ktoré patrí klientovi, ale ponechá si jeho časť a túto klientovi splatí v splátkach až po podaní trestného oznámenia voči advokátovi, pričom pri prešetrovaní sťažnosti klienta sa k sťažnosti na výzvu SAK nevyjadrí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 ZoA, § 11 ods. 2 a ods. 3 AP SAK.

Rozhodnutie I. disc. senátu SAK z 19. marca 2018, sp. zn. DS I.-31/2017:2467/2016. ZDR 2018-2019

 

Advokát, ktorý po právoplatnom skončení zastupovania a právoplatnom súdnom rozhodnutí o trovách konania vec s klientom finančne bez zbytočného odkladu nevysporiada a klientovi nad rámec zloženej zálohy nevráti protistranou zaplatenú náhradu trov konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 5 ods. 1, § 10, § 11 ods. 3 a § 13 AP.

Rozhodnutie VII. disc. senátu SAK z í. júna 2016, sp. zn. DS VII.-57/14:3859/2013. ZDR 2016-2017.

 

Advokát, ktorý použije účelovo viazané peňažné prostriedky, ktoré boli súdnym rozhodnutím prikázané do výlučného vlastníctva jeho klienta, bez súhlasu klienta na úhradu svojej pohľadávky pozostávajúcej z odmeny za poskytnutie právnych služieb voči klientovi, ktorá advokátovi vznikla v inom nesúvisiacom súdnom konaní, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a § 5 ods. 1 a § 11 ods. 2 a 3 AP SAK.

Rozhodnutie III. odv. disc. senátu SAK z 11 októbra 2016, sp. zn. III ODS-9/16:895/2015, Rozhodnutie VI. disc. senátu SAK zo 7. marca 2016, sp. zn. DS IV.-86/15:895/2015. ZDR 2016-2017.

 

Advokát, ktorý si vo veci svojho klienta po prijatí poistného plnenia, patriaceho jeho klientovi, obdržanú sumu ponechá a napriek opakovaným výzvam klienta mu poukáže len časť prijatej sumy po viac ako roku od jej prijatia a nezašle klientovi vyúčtovanie svojej odmeny a hotových výdavkov, pričom následne pri prešetrovaní sťažnosti klienta nezabezpečí prevzatie výzvy RK SAK na vyjadrenie sa k sťažnosti a napriek neskoršiemu prevzatiu opakovane doručovanej výzvy sa k obsahu sťažnosti nevyjadrí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2, 3, § 28 ods. 4 ZoA, § 13, § 39 AP SAK.

Rozhodnutie III. disc. senátu SAK z 18. decembra 2018, sp. zn. DS III.-73/2018:950/2018, ZDR 2018-2019


Nevrátenie časti trov konania na pokyn klienta, uhradenej advokátovi protistranou na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o priznaní náhrady trov konania, ktoré bolo neskôr na základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora zrušené a novým súdnym rozhodnutím bola následne priznaná nižšia náhrada trov konania, nie je disciplinárnym previnením advokáta, nakoľko toto kasačné rozhodnutie súdu nemohlo mať vplyv na nárok advokáta na zaplatenie jeho odmeny voči klientovi, ktorý zanikol splnením – úhradou trov konania protistranou v pôvodnej výške.

Rozhodnutie Il. odv. disc. senátu SAK z 15. októbra 2015, sp. zn. ll. ODS-74/14:867/2014, Rozhodnutie lV. disc. senátu SAK z 11. februára 2015, sp. zn. DS IV.-74/14:867/2014. ZDR 2016-2017

 

Advokát, ktorý napriek doručeniu osobitnej výzvy klientov nevydá svojim klientom peňažnú čiastku, ktorú prijal od tretej osoby ako náhradu za vyporiadanie spoluvlastníckych podielov klientov k nehnuteľnosti na základe uzatvorenej dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, bez toho, aby mal akýkoľvek doklad svedčiaci o tom, že túto čiastku si mohol započítať na svoju odmenu, a po skončení zastupovania vec s klientmi bez zbytočného odkladu písomne finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušujje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 ZoA a § 13 AP SAK.

Rozhodnutie I. odv. disc. senátu SAK z 2. marca 2016, sp. zn. I. ODS-40/15:728/2014, Rozhodnutie X. disc. senátu SAK z 8. októbra 2015, sp. zn. DS X.-80/14:728/2014. ZDR 2016 – 2017.

 

Nevrátenie peňažnej čiastky, ktorú advokát prevzal od tretej osoby a ktorá je účelovo viazaná na vyplatenie v prospech jeho klientov po uzatvorení budúcej zmluvy, ktorá nakoniec uzatvorená nebola, na základe žiadosti tejto tretej osoby, ktorá nie je klientom advokáta, nie je disciplinárnym previnením, nakoľko advokát bez výslovného pokynu klientov nemôže s prevzatou čiastkou disponovať inak než ako bolo dohodnuté s klientmi.

Rozhodnutie I. odv. disc. senátu SAK z 2. marca 2016, sp. zn. I. ODS-40/15:728/2014, Rozhodnutie X. disc. senátu SAK z 8. októbra 2015, sp. zn. DS X.-80/14:728/2014. ZDR 2016-2017

 

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta písomne neodpovedá v primeranej lehote na žiadosť klienta týkajúcu sa právnej služby, po skončení právneho zastupovania klientovi nevydá bez zbytočného odkladu všetky prevzaté doklady a nevráti sťažovateľovi v lehote do 30 dni odo dňa skončenia zastupovania peňažnú čiastku, ktorú od klienta prevzal ako zálohu na úhradu súdneho poplatku, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa S 56 ods. 1 ZoA, pretože takým konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 6 ods. 1 písm. c), § 11 ods. 3 a § 13 AP SAK.

Rozhodnutie V. disc. senátu SAK z 26. novembra 2015, sp. zn. DS V.-55/15:109/2015

 

Advokát, ktorý pri zastupovaní klienta koná v rozpore s jeho záujmami tak, že odvolanie napriek včasnému pokynu klienta na jeho podanie podá oneskorene, o prevzatých zálohách na odmenu za  právne služby nevydá klientovi príjmový doklad, nereaguje na písomné otázky klienta, týkajúce sa poskytovaných služieb a po skončení zastupovania vec s klientom nevysporiada bezodkladne, ale až na základe písomnej výzvy klienta, pričom do vyúčtovania zahrnie aj odmenu za odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré podal oneskorene, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. c) AK SAK a čl. 6 uznesenia č. 2 predsedníctva SAK z 11.3.2005.

Rozhodnutie III. odvolacieho disciplinárneho senátu SAK zo 16. októbra 2013, sp. zn. III. ODS-3/13:3081/2012