Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý sa v dôsledku neprevzatia výzvy SAK na vyjadrenie k sťažnosti z dôvodu nezabezpečenia preberania pošty vo svojej kancelárii, nevyjadrí k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

1./ Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta nevyhovie žiadosti klienta o vrátenie poskytnutých dokumentov a podkladov a neposkytne stanovisko o stave právnych vecí v súvislosti s ukončením poskytovania právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-37/2010:2827/2009         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. marca  2010, sp.zn. DS VIII.-178/09:2827/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý bezodkladne po skončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiada a nevydá mu doklady na vec sa vzťahujúce,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Vrátenie dokladov klientovi po skončení zastupovanie nesmie byť viazané na uhradenie odmeny za poskytovanie právnych služieb.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010

sp.zn. DS I.-171/09:1790/2009

 


 

Advokát, ktorý po vypovedaní plnej moci zo strany klienta neodovzdá písomnosti vzťahujúce sa k veci klienta novému právnemu zástupcovi klienta, napriek tomu, že ho o to advokát, ktorý prevzal zastupovanie vo veci klienta v zmysle ust. § 19 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK písomne požiadal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 5, § 13 a § 19 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 9. marca 2010

sp.zn. DS VII.-67/09:4376/2008