Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Postup, pri ktorom advokát prostredníctvom tretej osoby (súdneho exekútora) predloží klientovi plnomocenstvo na jeho zastupovanie ako povinného v exekučnom konaní, pričom toto plnomocenstvo nie je riadne vyplnené, predovšetkým neobsahuje predmet, ktorého sa má zastupovanie týkať, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože predloženie plnomocenstva prostredníctvom tretej osoby, ktorej záujmy môžu byť protichodné so záujmami klienta, samo o sebe neznamená, že advokát koná v rozpore so záujmami klienta a zároveň žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie neukladá advokátovi povinnosť predkladať klientovi len úplne vyplnené návrhy plnomocenstiev na zastupovanie.

 

2./ K prevzatiu právneho zastúpenia advokátom, t.j. k poskytovaniu právnej služby klientovi, dochádza v súlade s ust. § 22 zákona o advokácii uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnej služby, ku ktorému dôjde v zmysle § 43a a 43c Občianskeho zákonníka v okamihu, keď je dostatočne určitý návrh jednej zmluvnej strany prijatý druhou stranou, ktorej je návrh určený. 

 

3./ Advokát nemá povinnosť postupovať voči sťažovateľovi v súlade s ustanoveniami upravujúcimi vzťah advokáta a klienta, pokiaľ tento vzťah medzi advokátom a sťažovateľom nevznikol, napriek tomu, že advokát za účelom prevzatia zastupovania podnikol potrebné kroky.

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI. – 76/10:2190/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý na základe plnej moci klienta ako dlžníka v čase, keď poskytuje právne služby osobe, ktorej záujmy sú v priamom rozpore so záujmami klienta - veriteľovi dlžníka, podpíše za klienta záložnú zmluvu v prospech veriteľa, pričom táto je realizovaná a zapísaná na príslušnej správe katastra, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 2 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Poskytnutie právnych služieb klientovi, na základe plnej moci udelenej vopred určenému advokátovi ako právnemu zástupcovi klientom v rámci formulárovej zmluvy, bez predchádzajúceho kontaktu s advokátom, v čase, keď tento advokát poskytuje právne služby súčasne druhej zmluvnej strane tejto formulárovej zmluvy, ktorej záujmy sú nepochybne v rozpore so záujmami klienta, uskutočnením právneho úkonu, ktorý môže mať závažné následky pre klienta, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu klienta udeleného bezprostredne pred uskutočnením tohto právneho úkonu a po predchádzajúcom poučení o jeho možných následkoch zo strany advokáta, za aktívnej súčinnosti s druhou zmluvnou stranou po formálnom ukončení jej právneho zastupovania je konaním advokáta, ktoré je v rozpore so záujmami klienta a ktoré znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 13. apríla 2009

sp.zn. DS X.-10/08:689/2007