Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý napriek prevzatiu právneho zastupovania vo veci klienta, zostáva v tejto veci úplne nečinný, nepreberá súdne zásielky a o doručených výzvach súdu a súdnych rozhodnutiach klienta vôbec neinformuje, čím zmarí možnosť klienta podať opravný prostriedok, nereaguje na výzvy súdu ani na výzvu klienta na informovanie o stave veci a po podaní sťažnosti klienta SAK neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 6 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o vyškrtnutí zo zoznamu advokátov je v zmysle ust. § 11 zákona o advokácii podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia disciplinárneho senátu podľa 3. hlavy 5. časti O.s.p.   

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. mája 2011, sp.zn. P-19/2011:1038/2010         

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 24. .januára 2011, sp.zn. DS IX.-49/10:1038/10

 


 

Advokát, ktorý nezaplatí príspevok advokáta na činnosť SAK, a to ani do troch mesiacoch po jeho splatnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 29 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 3 a § 3 ods. 2 a 3 uznesenia konferencie advokátov o príspevku na činnosť SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 22. októbra 2010

sp.zn. DS II.-14/09:500/2009

 


 

1./ Návrh na preskúmanie rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie, podaný Najvyššiemu súdu SR podľa ust. § 59 ods. 5 zákona o advokácii, má charakter opravného prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p.

 

2./ Rozhodnutie Komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodu nezaplatenia príspevku na činnosť SAK podľa ust. § 7 ods. 1 písm. f.) zákona o advokácii má povahu disciplinárneho opatrenia, preto v prípade tohto rozhodnutia nezaplatenie príspevku na činnosť SAK v zmysle zásady ne bis in idem už nemôže byť predmetom ďalšieho disciplinárneho postihu.

 

3./ Každé disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať označenie Slovenskej advokátskej komory ako orgánu, ktorý ho vydal, nestačí označenie disciplinárneho orgánu SAK, ktorý v mene tohto orgánu konal. Opačný prípad zakladá podstatnú vadu disciplinárneho rozhodnutia – ničotnosť individuálneho správneho aktu. 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 58/2005 zo dňa 24. januára 2007