Výber disciplinárnych rozhodnutí

Zrušovacie rozhodnutie Predsedníctva SAK nemôže byť predmetom preskúmania súdom v zmysle ust. § 248 písm. a.) O.s.p., pretože rozhodnutie, ktorým bolo zrušené rozhodnutie disciplinárneho senátu vo veci samej a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, je len procesným rozhodnutím, ktoré nezasahuje do subjektívnych práv žalobcu, týmto rozhodnutím Predsedníctvo SAK ani neprejudikuje svoje budúce rozhodnutie, pričom až týmto budúcim rozhodnutím môže byť zmenené postavenie žalobcu a eventuálne spôsobená ujma na jeho právach.

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SRsp.zn. 5Sž 27/2008 zo dňa 27. januára 2009