Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý prevezme od klienta zálohovú platbu v hotovosti, avšak nevydá klientovi o prijatej platbe v hotovosti príjmový doklad a následne pri vyúčtovaní odmeny za poskytnuté právny služby túto zálohovú platbu nevysporiada,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 18 ods. 2 zákona o advokácii, § 11 ods. 1 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK a čl. 6  uznesenia č. 2 Predsedníctva SAK zo dňa 11.3.2005.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008

sp.zn. DS I. 11/08:2644/2007

 


 

Advokát, ktorý prevezme od klienta viaceré úhrady za právne služby v hotovosti, avšak klientovi vystaví jediný príjmový doklad na všetky úhrady, a to až po ukončení zastupovania na žiadosť klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú v čl. 6 uznesenia č. 2 Predsedníctva SAK zo dňa 11.3.2005, podľa ktorého je advokát povinný odovzdať platiacej osobe príjmový doklad o každej prijatej platbe v hotovosti.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011

sp.zn. DS V.-75/10:2998/2010