Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý nevyúčtuje preplatok na trovách konania klientovi v konečnom vyúčtovaní a tento preplatok klientovi bezodkladne nevráti, napriek tomu, že sa zaviaže tak urobiť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 5 ods. 1 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 5. februára 2010, sp.zn. P-50/09:1349/2008         

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 6.mája 2009, sp.zn. DS I. 61/08:1349/08

 


 

Advokát, ktorý do vyúčtovania odmeny za právne zastupovanie zahrnie a vyúčtuje aj úkony označené ako konzultácia, návšteva či doplnenie údajov a dokladov, teda úkony, ktorých vyúčtovanie nemá oporu v platnom právnom poriadku bez toho, aby s klientom uzatvoril osobitnú dohodu o odmene, v ktorej by s klientom dohodol odmenu aj za takéto úkony, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 1 ods. 2 a § 14 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z..

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-35/2010:2099/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.februára 2010, sp.zn. DS II.-182/09:2099/2009

 


 

Advokát, ktorý po prijatí splnomocnenia na zastupovanie klienta neoznámi súdu prevzatie zastúpenia klienta a nezaloží plnú moc do súdneho spisu, v dôsledku čoho súd jeho klienta považuje v danom spore za právne nezastúpeného a preddavok na právne zastúpenie, zaplatený klientom, mu nevyúčtuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. b.) a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008

sp.zn. DS I.-11/07:3078/2006

 


 

Advokát, ktorý prevezme od klienta zálohovú platbu v hotovosti, avšak nevydá klientovi o prijatej platbe v hotovosti príjmový doklad a následne pri vyúčtovaní odmeny za poskytnuté právny služby túto zálohovú platbu nevysporiada,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 18 ods. 2 zákona o advokácii, § 11 ods. 1 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK a čl. 6  uznesenia č. 2 Predsedníctva SAK zo dňa 11.3.2005.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008

sp.zn. DS I. 11/08:2644/2007

 


 

Advokát, ktorý napriek výzve klienta nevráti ani nevyúčtuje zálohu za právne zastupovanie a následne nereaguje ani na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-41/07:467/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý neinformuje klienta o uzatvorení mimosúdnej dohody s protistranou a o ukončení exekučného konania, nezašle mu s tým súvisiace písomnosti a následne zašle klientovi neúplné vyúčtovanie odmeny za právne zastupovanie, z ktorého nie je zrejmé, o akú odmenu sa jedná (tarifnú alebo zmluvnú) ani za čo presne bola účtovaná, pričom z prijatej sumy od protistrany si bez súhlasu klienta započíta svoju pohľadávku na odmenu za právne zastupovanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 10 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát má nárok na sumu klientovi prisúdenej náhrady trov konania (§ 149 ods. 1 OSP) a na jej započítanie na odmenu advokáta iba vtedy, ak sa na tom s klientom písomne dohodol.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009

sp.zn. DS V.-55/09:3378/2008

 


 

Advokát, ktorý prevezme od klienta viaceré úhrady za právne služby v hotovosti, avšak klientovi vystaví jediný príjmový doklad na všetky úhrady, a to až po ukončení zastupovania na žiadosť klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú v čl. 6 uznesenia č. 2 Predsedníctva SAK zo dňa 11.3.2005, podľa ktorého je advokát povinný odovzdať platiacej osobe príjmový doklad o každej prijatej platbe v hotovosti.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011

sp.zn. DS V.-75/10:2998/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý bezodkladne po skončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiada, nevyúčtuje mu zálohovú platbu a napriek písomnej žiadosti klienta vráti klientovi časť prijatej zálohy bez písomného vyúčtovania odmeny za právne služby až pod tlakom podaného návrhu na začatie disciplinárneho konania,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý neodpovedá klientovi na jeho list, ktorým ho žiada o vrátenie vyplatenej zálohy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 29. septembra 2010

sp.zn. DS VI. – 56/10 : 523/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nevydá riadne a v určenej lehote oprávnenej osobe peňažné prostriedky, ktoré prevzal na dohodnutý účel,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý po skončení zastupovania vec s klientom bezodkladne, riadne a písomne finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 27. júla 2011

sp.zn. DS VI.-46/11:4265/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nepoukáže bez zbytočného odkladu na účet klienta ako oprávneného v exekučnom konaní príslušnú čiastku, ktorá mu bola poukázaná zo strany exekútora a ktorú mal povinnosť vyúčtovať klientovi, hoci bol na to písomne vyzvaný,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 11 ods. 1 a 3 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010

sp.zn. DS VIII. 58/10:887/2010