Výber disciplinárnych rozhodnutí

Pre začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcom okamihom deň podania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, na základe ktorých možno ustáliť vymedzenie skutku tvoriaceho podstatu disciplinárneho previnenia  advokáta a zistiť, kto za daný skutok zodpovedá.    

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-64/2010:3197/2007   

Rozhodnutiu I. Disciplinárneho senátu SAK z 18. augusta 2009, sp.zn. DS I.31/08:3197/2007

 


 

1./ Lehoty ustanovené v  § 58 ods. 2  zákona o advokácii, podľa ktorého  návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo, majú povahu hmotnoprávnu a preto nedochádza k ich predĺženiu ani v prípade, ak ich posledný deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

 

2./ Pre začiatok plynutia šesť mesačnej lehoty pre podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá plynie odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, sa vyžaduje preukázateľná vedomosť navrhovateľa o disciplinárnom previnení a nepostačuje, aby sa navrhovateľ mal iba možnosť o disciplinárnom previnení dozvedieť.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 14. októbra 2011, sp.zn. P-40/2011:4221/2009

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 6. mája 2011, sp.zn. DS VIII.-184/09:4221/2009

 


 

Pre začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania v zmysle § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúci okamih porušenia povinnosti advokáta, ktorá je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, nie okamih neskoršieho splnenia tejto povinnosti, napriek tomu, že porušenie povinnosti advokáta má charakter vyvolania a udržiavania protiprávneho stavu.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 12. novembra 2011, sp.zn. P-58/2010:4027/2009   

Rozhodnutiu III. Disciplinárneho senátu SAK z 15.júna 2010, sp.zn. DS III.-43/10:4027/2009

 


 

Za začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je potrebné považovať najneskôr deň podania, resp. zaevidovania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, poukazujúce na spáchanie disciplinárne previnenia advokáta, na oddelení sťažnosti, nakoľko vzhľadom na postavenie a funkcie oddelenia sťažnosti SAK uvedené v ust. § 2 ods. 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SAK a § 14 Organizačného poriadku SAK, je zrejmé, že predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ sa o disciplinárnom previnení advokáta musel dozvedieť najneskôr dňom zaevidovania takejto sťažnosti.     

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 14. októbra 2010

sp.zn. DS IV.-75-911/2004

 


 

Len podaný návrh na začatie disciplinárneho konania je právnym úkonom, ktorý spôsobuje relevantné hmotnoprávne a procesnoprávne účinky, pričom z hľadiska zachovania lehôt pre podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcou skutočnosťou okamih, kedy bol návrh na začatie disciplinárneho konania doručený disciplinárnej komisii SAK v zmysle ust. § 11 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SAK.        

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2010

sp.zn. DS VII.-76/08:1463/2008

 


 

Pre začiatok plynutia subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa ust. § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúci okamih, kedy sa predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ v disciplinárnom konaní dozvie o disciplinárnom previnení na základe postúpenia mu sťažnosti sťažovateľa sťažnostným oddelením SAK, nie okamih, kedy prevzal celý sťažnostný spis.   

 

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 1 S 198/2009 zo dňa 7. apríla 2011