Výber disciplinárnych rozhodnutí

Skutok advokáta, ktorý spočíva v tom, že advokát predstaví ako svojho koncipienta zamestnanca, s ktorým riadne uzatvoril pracovnú zmluvu na pozíciu advokátskeho koncipienta, ktorý však ešte nie je zapísaný v zozname koncipientov SAK, pričom lehota na jeho prihlásenie ešte neuplynula, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 4. júla 2008  

sp.zn. DS IV.-54/08:45/2008

 


 

Ak z návrhu na začatie disciplinárneho konania nie je zrejmé, akým konkrétnym konaním (opomenutím) sa mal disciplinárne obvinený dopustiť disciplinárneho previnenia, nemožno na základe takéhoto návrhu konštatovať vinu disciplinárne obvineného.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 10. marca 2011  

sp.zn. DS X.-30/10:2399/2009