Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Paušálne odôvodnenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, spočívajúce len vo všeobecnom poukázaní na zákonné kritéria, ktorými sa má disciplinárny orgán riadiť pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia bez vysporiadania sa s konkrétnymi okolnosťami prípadu, nie je možné považovať za dostatočné a presvedčivé.  

 

2./ Neakceptovanie návrhu disciplinárne obvineného advokáta na vzájomne započítanie pohľadávky advokáta na pohľadávku SAK voči advokátovi z titulu nezaplatenia príspevku na výchovu a vzdelávanie advokátskych koncipientov v disciplinárnom konaní vedenom pre neuhradenie tohto príspevku, musí byť ako okolnosť významná pre posúdenie miery a intenzity zavinenia disciplinárne obvineného, a tým aj pádom aj pre rozhodnutie o disciplinárnom opatrení, disciplinárnym orgánom riadne zdôvodnené. 

 

Rozsudok Krajského súdu v Prešovesp.zn. 1 S 141/2010 zo dňa 28. júna 2011