Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Postup advokáta, ktorý zastupuje klienta na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom má pozastavený výkon advokácie, nie je v rozpore s predpismi upravujúcimi výkon advokácie, pretože žiadnym právnym predpisom ani stavovským predpisom SAK nie je advokátovi s pozastaveným výkonom advokácie zakázané zastupovanie na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z ust. § 9 ods. 1 písm. a.) zákona o advokácii vyplýva v takomto prípade advokátovi len zákaz poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii.      

 

2./ Postup advokáta, ktorý o pozastavení výkonu advokácie neinformuje osobitne príslušné inštitúcie, najmä súd, pred ktorým doposiaľ vystupoval ako právny zástupca klientov v civilnom súdnom spore, ale predloží súdu nové splnomocnenia na zastupovanie týchto osôb na základe uzatvorených dohôd o splnomocnení podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka ako ich splnomocnenec, nie je disciplinárnym previnením podľa ust. § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože predloženie týchto nových splnomocnení súdu po pozastavení výkonu advokácie advokátovi je možné považovať za dostatočné oznámenie tejto skutočnosti.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008  

sp.zn. DS I. 14/07:3016/2006