Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Opomenutie advokáta spočívajúce v tom, že advokát neodpovedá na list právneho zástupcu sťažovateľa, ktorým ho vyzval na zaplatenie dlžnej pohľadávky, ktorej existencia voči advokátovi je sporná, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože neodpovedanie advokáta na predžalobnú výzvu nemôže samo o sebe založiť záver o tom, že advokát postupuje v rozpore s ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii. 

 

2./ Pokiaľ má existovať občianskoprávny vzťah medzi sťažovateľom a advokátom a z neho vyplývajúce nároky, nie je v pôsobnosti disciplinárneho senátu takéto právne vzťahy posudzovať a rozhodovať o nich, keďže o takýchto prípadných nárokoch môže rozhodnúť jedine súd v rámci občianskeho súdneho konania.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010  

sp.zn. DS VIII. – 48/10:45/10