Výber disciplinárnych rozhodnutí

Pre začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcom okamihom deň podania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, na základe ktorých možno ustáliť vymedzenie skutku tvoriaceho podstatu disciplinárneho previnenia  advokáta a zistiť, kto za daný skutok zodpovedá.    

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-64/2010:3197/2007   

Rozhodnutiu I. Disciplinárneho senátu SAK z 18. augusta 2009, sp.zn. DS I.31/08:3197/2007