Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý podľa zmluvy o zriadení depozitu prevezme kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti od kupujúceho s tým, že sa zaviaže túto kúpnu cenu vyplatiť predávajúcemu ako svojmu klientovi v lehote do 7 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, čo však v tejto lehote neurobí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 a 25 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na doplnenie svojho vyjadrenia vo veci prešetrenia sťažnosti sťažovateľa, a to ani po zaslaní urgencie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26. marca 2010

sp.zn. DS I. 91/09:1196/09-Dr.Va/Fá