Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v konaní pred súdom bez súhlasu žalobcu ako klienta vezme návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, pričom udelenie pokynu a súhlasu nie je schopný preukázať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ V prípade späťvzatia návrhu na začatie konania ako jedného z najzásadnejších a najvýznamnejších úkonov advokáta v súdnom konaní a zároveň výlučného dispozičného úkonu účastníka konania, advokát v postavení právneho zástupcu je povinný bezvýhradne rešpektovať názor a postoj klienta a zároveň navrhovateľa bez ohľadu na dôvodnosť či nedôvodnosť návrhu na začatie konania. Ak klient vo vzťahu k dôvodnosti návrhu na začatie konania a k jeho späťvzatiu prezentuje opačný názor od názoru advokáta, je potrebné v takej situácii postupovať náležitým spôsobom upraveným v predpisoch SAK, a to až po alternatívu ukončenia zastupovania takého klienta, ktorého názory sú diametrálne v rozpore so skutkovým a právnym stavom daného súdneho konania.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 20. apríla 2009, sp.zn. P-10/08:900/2007

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 20.mája 2008, sp.zn. DS II.-29/07:70-900/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý nerešpektuje uznesenie súdu na odstránenie vady podania, v dôsledku čoho súd odmietne toto podanie postupom podľa § 43 ods. 2 O.s.p., a následne proti tomuto rozhodnutiu súdu podá advokát oneskorene odvolanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ Za účelný a hospodárny nie je možné považovať postup advokáta, pri ktorom podá návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní, ktorým je nehnuteľnosť, bez existencie listu vlastníctva založeného v prospech poručiteľa, keďže už v čase podania návrhu bolo jasné, že tento návrh nemôže byť úspešný bez ďalšej relevantnej skutočnosti – právoplatného rozhodnutia o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o čom je advokát povinný klienta poučiť.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-41/10:3477/2009     Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010, sp.zn. DS I.-31/10:3477/2009