Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý po ukončení právneho zastupovania vec s klientom bezodkladne finančne nevysporiada, vyúčtovanie odmeny advokáta zašle klientovi až po doručení písomnej sťažnosti klienta SAK, pričom toto vyúčtovanie vykazuje závažné nedostatky v dôsledku, ktorých vznikne klientovi vysoký nedoplatok, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý klienta priebežne neoboznamuje s písomnosťami, ktoré odosiela alebo prijíma vo veci, v ktorej zastupuje klienta a bezodkladne neodpovedá klientovi na jeho otázky v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 6. marca 2010, sp.zn. P-38/09:2084/2008       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 24.marca 2009, sp.zn. DS II.-82/08:2084/2008

 


 

Advokát, ktorý nevyúčtuje preplatok na trovách konania klientovi v konečnom vyúčtovaní a tento preplatok klientovi bezodkladne nevráti, napriek tomu, že sa zaviaže tak urobiť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 5 ods. 1 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 5. februára 2010, sp.zn. P-50/09:1349/2008         

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 6.mája 2009, sp.zn. DS I. 61/08:1349/08

 


 

1./ Advokát, ktorý po ukončení právneho zastupovania vec s klientom v primeranej lehote finančne nevysporiada ani mu nevráti zverené doklady, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý v zmluve o poskytnutí právnych služieb dohodne s klientom pre prípad vypovedania zmluvy zo strany klientov pred skončením veci zmluvnú pokutu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

3./ Odvolanie plnomocenstva a výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako základné právo klienta nemôže byť považované za porušenie zmluvnej povinnosti a nemôže byť viazané na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom dojednanie zmluvnej pokuty v zmluve o poskytovaní právnych služieb vylučuje výklad etických pravidiel a základných zásad výkonu advokácie, predovšetkým zásady prednosti záujmov klienta pred záujmami advokáta a zásady dôvernosti vzťahu medzi advokátom a klientom.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-14/2011:176/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.januára 2011, sp.zn. DS II.-82/09-176/2009

 


 

Advokát, ktorý po prijatí splnomocnenia na zastupovanie klienta neoznámi súdu prevzatie zastúpenia klienta a nezaloží plnú moc do súdneho spisu, v dôsledku čoho súd jeho klienta považuje v danom spore za právne nezastúpeného a preddavok na právne zastúpenie, zaplatený klientom, mu nevyúčtuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. b.) a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008

sp.zn. DS I.-11/07:3078/2006

 


 

Advokát, ktorý prevezme od klienta zálohovú platbu v hotovosti, avšak nevydá klientovi o prijatej platbe v hotovosti príjmový doklad a následne pri vyúčtovaní odmeny za poskytnuté právny služby túto zálohovú platbu nevysporiada,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 18 ods. 2 zákona o advokácii, § 11 ods. 1 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK a čl. 6  uznesenia č. 2 Predsedníctva SAK zo dňa 11.3.2005.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008

sp.zn. DS I. 11/08:2644/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý bezodkladne po skončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiada a nevydá mu doklady na vec sa vzťahujúce,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Vrátenie dokladov klientovi po skončení zastupovanie nesmie byť viazané na uhradenie odmeny za poskytovanie právnych služieb.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010

sp.zn. DS I.-171/09:1790/2009

 


 

Advokát, ktorý po skončení zastupovania vec s klientom bezodkladne finančne nevysporiada a prijatú zálohu mu vyúčtuje až po takmer deviatich mesiacoch po skončení zastupovania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 23. marca 2010

sp.zn. DS II.-172/09:2398/2009

 


 

Advokát, ktorý napriek výzve klienta nevráti ani nevyúčtuje zálohu za právne zastupovanie a následne nereaguje ani na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-41/07:467/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý potom, čo mu bol doručený rozsudok odvolacieho súdu, neinformuje klienta o jeho doručení a tvrdí mu, že rozsudok mu doručený nebol, preto urguje jeho doručenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý po skončení zastupovania nevykoná bezodkladne vyúčtovanie s klientom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 8. januára 2008

sp.zn. DS V.-32/07:323-3044/2006

 


 

1./ Advokát, ktorý neinformuje klienta o uzatvorení mimosúdnej dohody s protistranou a o ukončení exekučného konania, nezašle mu s tým súvisiace písomnosti a následne zašle klientovi neúplné vyúčtovanie odmeny za právne zastupovanie, z ktorého nie je zrejmé, o akú odmenu sa jedná (tarifnú alebo zmluvnú) ani za čo presne bola účtovaná, pričom z prijatej sumy od protistrany si bez súhlasu klienta započíta svoju pohľadávku na odmenu za právne zastupovanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 10 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát má nárok na sumu klientovi prisúdenej náhrady trov konania (§ 149 ods. 1 OSP) a na jej započítanie na odmenu advokáta iba vtedy, ak sa na tom s klientom písomne dohodol.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009

sp.zn. DS V.-55/09:3378/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý bezodkladne po skončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiada, nevyúčtuje mu zálohovú platbu a napriek písomnej žiadosti klienta vráti klientovi časť prijatej zálohy bez písomného vyúčtovania odmeny za právne služby až pod tlakom podaného návrhu na začatie disciplinárneho konania,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý neodpovedá klientovi na jeho list, ktorým ho žiada o vrátenie vyplatenej zálohy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosť mu uloženú podľa § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 29. septembra 2010

sp.zn. DS VI. – 56/10 : 523/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nevydá riadne a v určenej lehote oprávnenej osobe peňažné prostriedky, ktoré prevzal na dohodnutý účel,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý po skončení zastupovania vec s klientom bezodkladne, riadne a písomne finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 27. júla 2011

sp.zn. DS VI.-46/11:4265/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta nevykoná vo veci žiadne právne úkony, nepodá klientovi informácie na základe jeho listu a po skončení zastupovania nevyúčtuje klientovi prijatú zálohu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2009

sp.zn. DS VIII.-68/08:2248/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý nepoukáže bez zbytočného odkladu na účet klienta ako oprávneného v exekučnom konaní príslušnú čiastku, ktorá mu bola poukázaná zo strany exekútora a ktorú mal povinnosť vyúčtovať klientovi, hoci bol na to písomne vyzvaný,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 11 ods. 1 a 3 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010

sp.zn. DS VIII. 58/10:887/2010

 


 

Postup advokáta, pri ktorom po skončení zastupovania zašle klientovi faktúru, obsahujúcu vyúčtovanie právnych služieb spolu s uvedením jednotlivých úkonov, z ktorej však nie je zrejmé z čoho vychádzal pri určovaní výšky odmeny za jeden úkon, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2009

sp.zn. DS X.-60/08:1085/2008

 


 

Advokát, ktorý v komunikácii s klientom, v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie veci klienta, použije také slovné výrazy a slovné spojenia, z ktorých je možné dovodiť, že mieni profitovať zavádzaním klienta na základe toho, že potrebuje peniaze na účel, ktorý s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote znamená predpoklad pôsobenia na rozhodovaciu činnosť súdu, ktorý má vo veci klienta rozhodovať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 10. marca 2011

sp.zn. DS X.-70/10:1150/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti, napriek jej opakovanému zaslaniu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania vo veci klienta, napriek prevzatiu zálohy na odmenu advokáta nevykoná vo veci v prospech klienta žiaden úkon a na urgencie klienta reaguje so zdôvodnením, že je pracovne zaneprázdnený dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 zákona o advokácii.

 

3./ Advokát, ktorý po vypovedaní plnomocenstva zo strany klienta vec s klientom finančne nevysporiada, napriek žiadosti klienta o vrátenie zálohy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. b.), § 13 a § 25 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 11. marca 2010

sp.zn. DS X.-60/09:602/2009