Výber disciplinárnych rozhodnutí

Ak je na preskúmanie zákonnosti disciplinárneho rozhodnutia SAK daná vecná príslušnosť krajského súdu, je miestne príslušným ten krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa podľa § 246a ods. 1 O.s.p.

 

Uznesenie Najvyššieho súd SR sp.zn. 3 Nds 2/2010 zo dňa 13. mája 2010