Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý zamestnáva advokátskeho koncipienta v rozpore so zákonom o advokácii a Advokátskym poriadkom SAK, odmeňovanie advokátskeho koncipienta vykonáva v rozpore splatnými právnymi predpismi, povinnosť odvádzať odvody do príslušných subjektov prenesie na advokátskeho koncipienta a nezabezpečuje financovanie školení advokátskeho koncipienta v súlade s predpismi advokácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 64 ods.1, ods. 2 a ods. 5 zákona o advokácii, § 31 a nasl. Advokátskeho poriadku SAK a § 5 uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. mája 2011, sp.zn. P-20/11:1788/2010         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 1.marca 2011, sp.zn. DS II.-62/10:1788/2010

 


 

Advokát, ktorý necháva advokátskeho koncipienta pôsobiť samostatne na pracovisku mimo sídlo advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 31 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, sp.zn. P-33/11:1715/2010   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2011, sp.zn. DS II.-72/10:1715/2010