Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta a po vzniku konfliktu ohľadom úhrady trov právneho zastúpenia postúpi pohľadávky voči svojmu bývalému klientovi inému subjektu, pričom v zmluvách o postúpení pohľadávky označí svojho klienta, o aký druh právneho zastupovania sa jednalo, ako aj výšku trov právneho zastúpenia, bez toho, aby klient pozbavil advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 23 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 7. februára 2008

sp.zn. DS III.-702/07:3063/2007

 


 

1./ Pokiaľ má existovať právny vzťah medzi advokátom a sťažovateľom a z neho vyplývajúce nároky, ktorými sa má zaoberať disciplinárny senát v disciplinárnom konaní, musí byť tento jednoznačne preukázaný, či už konkrétnou zmluvou, ktorá môže byť uzatvorená aj v ústnej forme, alebo plnou mocou, nakoľko v pôsobnosti disciplinárneho senátu nie je posudzovať a rozhodovať také veci, ktoré sú založené na kamarátskych vzťahoch alebo iných spoločenských vzťahoch, ktoré nemajú povahu právnych vzťahov.

 

2./ Skutočnosť, že advokát ako bývalý právny zástupca obchodnej spoločnosti podá proti konateľovi tejto obchodnej spoločnosti trestné oznámenie, sama o sebe nemôže založiť záver, že toto konanie advokáta je v rozpore s § 18 ods. 1, 2, 3 a § 23 ods. 1 zákona o advokácii, pokiaľ sa nepreukázalo, že advokát pri podaní trestného oznámenia zneužil informácie, ktoré získal pri poskytovaní právnych služieb tejto spoločnosti.  

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 16. decembra 2010 

sp.zn. DS III. 83/09:571/2009

 


 

Advokát, ktorý ako súdom ustanovený právny zástupca klienta zostáva vo veci nečinný, nezúčastňuje sa súdnych pojednávaní, neoboznámi sa so súdnym spisom vo veci súdneho sporu klienta a ani neprevezme zásielku, ktorá obsahuje rozsudok súdu, napriek tomu, že o svojom ustanovení ako právneho zástupcu vie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 5 ods. 2 a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 9. februára 2010

sp.zn. DS VI. – 6/10:2461/2009