Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Postup, pri ktorom advokát prostredníctvom tretej osoby (súdneho exekútora) predloží klientovi plnomocenstvo na jeho zastupovanie ako povinného v exekučnom konaní, pričom toto plnomocenstvo nie je riadne vyplnené, predovšetkým neobsahuje predmet, ktorého sa má zastupovanie týkať, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože predloženie plnomocenstva prostredníctvom tretej osoby, ktorej záujmy môžu byť protichodné so záujmami klienta, samo o sebe neznamená, že advokát koná v rozpore so záujmami klienta a zároveň žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie neukladá advokátovi povinnosť predkladať klientovi len úplne vyplnené návrhy plnomocenstiev na zastupovanie.

 

2./ K prevzatiu právneho zastúpenia advokátom, t.j. k poskytovaniu právnej služby klientovi, dochádza v súlade s ust. § 22 zákona o advokácii uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnej služby, ku ktorému dôjde v zmysle § 43a a 43c Občianskeho zákonníka v okamihu, keď je dostatočne určitý návrh jednej zmluvnej strany prijatý druhou stranou, ktorej je návrh určený. 

 

3./ Advokát nemá povinnosť postupovať voči sťažovateľovi v súlade s ustanoveniami upravujúcimi vzťah advokáta a klienta, pokiaľ tento vzťah medzi advokátom a sťažovateľom nevznikol, napriek tomu, že advokát za účelom prevzatia zastupovania podnikol potrebné kroky.

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI. – 76/10:2190/2010