Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Skutok, ktorý má podľa návrhu na začatie disciplinárneho konania spočívať v nedôstojnom správaní advokáta pri asistovaní klientovi v odvážaní účtovných dokumentov, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože takto opísaný skutok nie je vymedzený dostatočne určito a nie je z neho zrejmý spôsob správania sa advokáta, ktorým malo dôjsť k nedôstojnému vystupovaniu, a s ohľadom k tomu takto konštruovaná skutková veta predstavuje len hodnotiaci úsudok navrhovateľa, ktorý v skutkovej vete nemá čo hľadať. 

 

2./ Z analogického použitia ustanovenia § 278 ods. 1 Trestného poriadku v spojení s § 57 ods. 7 zákona o advokácii vyplýva, že disciplinárny senát môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v tzv. skutkovej  vete návrhu na začatie disciplinárneho konania, pričom tento skutok musí byť vymedzený nezameniteľným a objektívnym spôsobom a dostatočne určite tak, aby ho bolo možné podradiť pod určitú právnu kvalifikáciu.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 25. februára 2011  

sp.zn. DS III. 85/09:675/2009