Výber disciplinárnych rozhodnutí

                                                                                                                                                              Aktualizované: 05/2022

Pôsobenie advokátskeho koncipienta:

Povinnosťou školiteľa vo vzťahu ku koncipientovi je zabezpečiť v advokátskej kancelárii pracovné podmienky, ktoré advokátskemu koncipientovi umožnia riadnu prípravu na povolanie advokáta, účasť na školeniach usporiadaných komorou, riadnu prípravu na advokátsku skúšku, ako aj účasť na advokátskej skúške, ktorej sa zúčastňuje aj školiteľ. Školiteľ je povinný dohliadať na výkon praxe koncipienta, poverovať ho jednotlivými úkonmi a zastupovaním klientov pred súdmi až po stavovskými predpisom stanovenom období výkonu praxe a s prihliadnutím na pokrok a schopnosti koncipienta. Advokát je povinný zabezpečiť advokátskemu koncipientovi prax vo všetkých právnych odvetviach pozitívneho práva, najmä občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva a správneho práva, o čom je advokátsky koncipient povinný viesť primerané záznamy. V prípade spoločnosti vykonáva dohľad nad praxou koncipienta ten zo spoločníkov, ktorá je vedený v zozname advokátov ako školiteľ koncipienta.

1.    Advokát, ktorý nezašle jemu doručené uznesenie Ústavného súdu SR o odmietnutí ústavnej sťažnosti sťažovateľovi, s odôvodnením, že advokát nikdy neprijal splnomocnenie sťažovateľa na zastupovanie v konaní o ústavnej sťažnosti, keď podanie ústavnej sťažnosti sťažovateľ riešil len s advokátskym koncipientom, ktorého mal uviesť v omyl o prevzatí zastupovania advokátom, v dôsledku čoho koncipient podľa požiadavky klienta odoslal ústavnú sťažnosť pod hlavičkou advokátskej kancelárie Ústavnému súdu SR, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 1 ods. 5, § 2 ods. 2 AP SAK.

 (Rozhodnutie I. odvol. disc. senátu SAK z 27. mája 2019, sp.zn. I. ODS-15/2018:963/2017, Rozhodnutie VII. disc. senátu SAK z 10. decembra 2018, sp.zn. DS VII.-77/2017:963/2017)


2.    Advokát, ktorý ako školiteľ advokátskeho koncipienta umožní koncipientovi, aby predložil rozhodcovskému súdu podanie vo veci klienta, v ktorom koncipient neoznačí ako právneho zástupcu advokáta - školiteľa ani k nemu nepripojí plnomocenstvo klienta udelené advokátovi, ale podanie podá pod vlastným menom, keď navyše toto podanie obsahuje neúctivú vyhrážku podania trestného oznámenia na sudcu v prípade, že súd nerozhodne podľa predstavy autora podania, a následne pri prešetrovaní sťažnosti orgánmi SAK odmietne na výzvu RK SAK predložiť klientsky spis s poukazom na povinnosť mlčanlivosti advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 2 ods. 3, 18 ods. 3, § 28 ods. 4 ZoA, § 38 AP SAK.

(Rozhodnutie V. disciplinárneho senátu SAK z 19. januára 2018, sp.zn. DS V.- 65/2017:536/2017; Rozhodnutím V. disciplinárneho senátu SAK)


3.    Advokát, ktorý z vlastnej iniciatívy navštívi za prítomnosti vlastného advokátskeho koncipienta na pracovisku v budove súdu vyšších súdnych úradníkov, ktorí vydali rozhodnutia vo veci odmeny a náhrady hotových výdavkov advokáta ako ustanoveného obhajcu, s ktorými advokát nesúhlasí, s cieľom konzultovať svoje výhrady voči takému rozhodovaniu, pričom na adresu týchto súdnych úradníkov použije vulgárne a hrubo expresívne výrazy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA

(Rozhodnutie VII. disc. senátu SAK z 5.decembra 2013, sp. zn. DS VII.-87/13:840/2013)


4.    Advokát, ktorý v písomnej výzve na zaplatenie pohľadávky klienta adresovanej dlžníkovi klienta uvedie, že v prípade, ak dlžník nevyužije možnosť dohody vo vzťahu k úhrade dlhu, môže v blízkej budúcnosti očakávať osobnú návštevu advokátskeho koncipienta, ktorý skutočne takéto návštevy na základe poverenia advokáta pravidelne vykonáva bez súhlasu dlžníkov samostatne, pričom tieto návštevy vykonáva aj advokát, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 ZoA a § 2 ods. 4, § 40 ods. 1 AP SAK.

(Rozhodnutie VI. disc. senátu SAK z 15. januára 2015, sp. zn. DS VI.-96/14:1917/2014)


5.    Advokátsky koncipient, ktorý bez pokynov a poverenia školiteľa a bez jeho vedomia komunikuje z doménového mena advokátskej kancelárie s tretími osobami, pričom obsahom takejto komunikácie sú právne rady týmto osobám, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 ZoA.

(Rozhodnutie VIII. disc. senátu SAK z 22. novembra 2013, sp. zn. DS VIII.-8/13:2864/2012)


6.    Advokátsky koncipient, ktorý napriek tomu, že sa ako advokátsky koncipient podieľal na poskytovaní právnych služieb družstvu ako klientovi advokátskej kancelárie, príjme ako fyzická osoba splnomocnenie na zastupovanie členov družstva v incidenčných konaniach proti správcovi konkurznej podstaty družstva s tým, že následne splnomocní na zastupovanie advokátsku kanceláriu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 1 ods. 3, § 18 ods. 3 a § 64 ods. 3 ZoA.

(Rozhodnutie VI. disc. senátu SAK z 11. júna 2014, sp. zn. DS VI.-116/2013:910/2013)


7.    Advokát, ktorý vo veci klienta z dôvodu zanedbania dohľadu nad svojím koncipientom, povereným zastupovaním pri jednotlivých úkonoch, nepodá v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti uzneseniu okresného súdu o zastavení konania v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku za odvolanie bez ohľadu na to, či zo strany klienta bol alebo nebol súdny poplatok zaplatený v zákonnej lehote a následne vo vyúčtovaní trov konania a odmeny advokáta účtuje aj tento úkon, ktorý z jeho strany nebol vykonaný s odbornou starostlivosťou z dôvodu oneskoreného podania, o čom musel mať vedomosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 ZoA.


8.    Postup advokátskeho koncipienta, ktorý na základe poverenia advokáta podľa § 16 ods. 2 vykonáva vo veci jednotlivé úkony, pri ktorých dôjde z dôvodu nedostatočnej kontroly advokáta k zanedbaniu odbornej starostlivosti, nie je disciplinárnym previnením advokátskeho koncipienta, nakoľko advokátsky koncipient nie je v priamom právnom vzťahu ku klientovi, a preto za nesprávny postup vo veci nezodpovedá klientovi, ale len advokátovi ako svojmu zamestnávateľovi.

(Rozhodnutie predsedníctva SAK z 22. mája 2012, sp. zn. P-19/2012:1515/2010; Rozhodnutie VIII. disc. senátu SAK zo 17. januára 2012, sp. zn. DS VIII.-98/11:1515/2011)


9.    Zo vzťahu medzi advokátom – školiteľom a advokátskym koncipientom je zrejmé, že koncipient nesmie vystupovať ako tzv. občiansky zástupca bez súhlasu a už vôbec nie proti vôli advokáta – školiteľa.

(Rozhodnutie III. disc. senátu SAK zo 16. novembra 2011, sp. zn. DS III.-73/11:439/2011)


10.   Prejednanie spôsobu obhajoby s klientom nenahrádza účasť obhajcu pri vyšetrovacích úkonoch ani poverenie advokátskeho koncipienta návštevou klienta, pokiaľ klient výslovne žiada o osobné stretnutie so svojím obhajcom.

(Rozhodnutie III. disciplinárneho senátu z 15. júna 2010, sp. zn. DS III.-73/08:2056/2008)


11.   Ak advokát podanie vo veci klienta, doručené súdu, vypracované jeho advokátskym koncipientom, neskontroluje ani nepodpíše, pretože o ňom nemal vedomosť a z rovnakého dôvodu nevie uviesť, prečo k tomuto podaniu neboli pripojené potrebné dôkazy, nedopúšťa sa disciplinárneho previnenia, pretože v rámci povinnosti advokáta viesť, riadiť a dohliadať nad praxou advokátskeho koncipienta podľa § 64 ods. 2 zákona o advokácii nemožno od advokáta spravodlivo požadovať, aby zabezpečil absolútny dohľad nad úkonmi advokátskeho koncipienta, vrátane kontroly súdnych spisov, do ktorých by čo i len teoreticky mohol jeho advokátsky koncipient bez jeho vedomia doručiť určitú písomnosť.

(Rozhodnutie predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, Rozhodnutiu II. disciplinárneho senátu z 5. apríla 2011, sp. zn. P-33/11:1715/2010; sp. zn. DS II.-72/10:1715/2010)


12.   Poskytnutie právnych služieb v prospech akciovej spoločnosti, spočívajúce v právnej analýze pohľadávok spoločnosti zo strany advokátskeho koncipienta v postavení akcionára a člena dozornej rady spoločnosti počas vykonávania jeho koncipientskej praxe, v bezodkladnej veci v záujme zamedzenia škôd spoločnosti, nie je disciplinárnym previnením z dôvodu porušenia § 62 ods. 1 písm. b) a § 64 ods. 2 ZoA, pretože advokátsky koncipient nevykonal túto činnosť v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti, ale z dôvodu výkonu funkcie a plnenia povinnosti člena dozornej rady, čo stavovské predpisy nezakazujú.

(Rozhodnutie V. disc. senátu z 22. septembra 2009, sp. zn. DS V.-65/09:4498/2008)


13.   Postup advokáta, ktorý umožní svojmu advokátskemu koncipientovi počas jeho koncipientskej praxe vykonávať činnosť asistenta poslanca Národnej rady SR na základe zmluvného vzťahu a živnostenského oprávnenia advokátskeho koncipienta, nie je disciplinárnym previnením advokáta, keďže výkon činnosti asistenta Národnej rady SR nie je s ohľadom na jej obsahovú náplň v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

(Rozhodnutie II. disciplinárneho senátu zo 16. mája 2014, sp. zn. DS II.-45/13:4830/2012)

 

Dôstojnosť advokátskeho stavu v rámci výkonu praxe koncipienta

1.    Advokátsky koncipient nie je oprávnený poskytovať právnu pomoc vo forme občianskej výpomoci opakovane, nakoľko podľa § 64 ods. 2 zákona o advokácii advokátsky koncipient vykonáva právnu prax pod dohľadom advokáta. Opakovaná občianska výpomoc je navyše v rozpore s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 106/9/2013)


2.    Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 120/2005 Z.z. úradným odevom advokáta vrátane advokátskeho koncipienta, ak zastupuje advokáta v konaní pred súdom podľa osobitného predpisu, je v konaní pred súdom advokátsky talár. Advokát a advokátsky koncipient používajú advokátsky talár len na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 125/9/2013)


3.    Advokátsky koncipient, ktorý pri zastupovaní klienta opakovane kontaktuje priamo protistranu klienta, zastúpeného právnym zástupcom, s ponukou absolvovania mediácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 64 ods. 3 ZoA, § 18 ods. 1 AP SAK.

       Priama komunikácia advokátskeho koncipienta s protistranou klienta, zastúpenou právnym zástupcom, po skončení pojednávania, za účelom oznámenia, týkajúceho sa realizácie styku s mal. dieťaťom, za prítomnosti právneho zástupcu protistrany, nie je disciplinárnym previnením advokátskeho koncipienta, pretože takéto konanie s ohľadom na prítomnosť právneho zástupcu protistrany, ktorý mal možnosť do rozhovoru zasiahnuť a zaujať k nemu stanovisko, nespĺňa intenzitu a závažnosť disciplinárneho previnenia.

(Rozhodnutie II. odvol. disc. senátu SAK z 25. marca 2019, sp.zn. II. ODS – 30/2018: 2777/2017; Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK z 17. októbra 2018, sp.zn. DS VI.-6/2018:2777/2017)


4.    Advokátsky koncipient, ktorý v priestoroch notárskeho úradu po tom, čo ho notár na základe predloženého splnomocnenia neakceptoval ako právneho zástupcu dediča v dedičskom konaní po poručiteľovi, v prítomnosti pracovníka notárskeho úradu hodnotí toto konanie notára a komentuje ho nevhodným, arogantným a neprofesionálnym spôsobom, navyše za použitia vulgarizmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 ZoA a § 2 ods. 2 AP SAK.

(Rozhodnutie IX. disc. senátu SAK z 11. apríla 2013, sp. zn. DS IX.-89/11:1106/2011)


5.    Advokátsky koncipient, ktorý sa ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti podieľa na činnosti spoločnosti, ktorá prostredníctvom internetu propaguje a poskytuje právne služby, hoci na poskytovanie právnych služieb spoločnosť nemá oprávnenie, pričom ako konateľ tejto spoločnosti v predžalobnej výzve adresovanej dlžníkovi mandanta spoločnosti uvedie klamlivé a skresľujúce informácie, týkajúce sa následkov nezaplatenia pohľadávky aj výroky týkajúce sa postupu pri vymáhaní pohľadávky, ktoré hraničia s vyhrážaním, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 29a ods. 1, § 64 ods. 3 ZoA a § 2 ods. 3, § 33 AP SAK.

Zachovávanie dôstojnosti pri výkone advokácie, ale aj mimo výkonu advokácie, vyžaduje od advokáta a advokátskeho koncipienta najmä zvýšené nároky na slušnosť pri komunikácii s tretími osobami a inštitúciami, na slušnosť pri prezentácii samého seba, ako aj pri vystupovaní v pozícii štatutára obchodnej spoločnosti, ktorá nemá oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.

Je nedôstojné pri správaní sa advokátskeho koncipienta, aby v pozícii konateľa spoločnosti zodpovedného za chod spoločnosti vzbudzoval u tretích osôb klamlivú predstavu o činnosti spoločnosti tým, že uvádzal klamlivé a skresľujúce informácie o tom, že táto spoločnosť poskytuje právne služby, hoci jednoznačne podľa právnych predpisov platných v SR takéto služby nemôže vykonávať.

(Rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu z 18. novembra 2013, sp. zn. DS IV.-114/2013:1104/2013)


6.    Postup advokátskeho koncipienta, ktorý neprimerane hlasným prejavom, ktorý inak nevybočil z medzí štandardnej komunikácie so súdom, resp. protistranou, v pojednávacej sieni ruší priebeh pojednávania v tejto veci, ako aj priebeh iného súčasne prebiehajúceho konania, napriek upozorneniu súdu, nie je disciplinárnym previnením advokátskeho koncipienta, keďže len zo skutočnosti, že advokátsky koncipient má prirodzene hlasnejší prejav a že ústne prejavy sú počuteľné aj v iných pojednávacích miestnostiach súdu, nemožno vyvodiť porušenie povinností advokátskeho koncipienta.

V praxi je nielen dovolené, ale v niektorých prípadoch dokonca nevyhnutné, aby advokát pri presadzovaní práv a oprávnených záujmov klienta vystupoval ráznym a nekompromisným spôsobom, pričom mu nemôže byť na škodu, ak pri prednese svojej argumentácie považuje za vhodné túto prezentovať zvýšeným hlasom na účely jej zdôraznenia. Aj takýto prednes však má svoje hranice, ktoré nesmie presiahnuť, keďže v takom prípade by už bolo možné hovoriť o konflikte s dôstojnosťou advokáta, resp. advokátskeho stavu. Išlo by najmä o prípady ústnych prejavov agresívnych, neprimerane útočných, arogantných a drzých.

(Rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu z 28. novembra 2016, sp. zn. DS IV.-74/16:475/2016)


7.    Samotná účasť advokátskeho koncipienta povereného substitučným zastupovaním klienta advokátskej kancelárie školiteľa pri premiestňovaní častí nábytku klienta do nebytových priestorov, predtým užívaných jeho klientom, realizovaná s vedomím jeho školiteľa nie je disciplinárnym previnením advokátskeho koncipienta. (Rozhodnutie III. disciplinárneho senátu zo 6. júna 2014, sp. zn. DS III.-23/14:2733/2013)

 

Dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti

Koncipienta zaväzuje povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej praxe v advokátskej kancelárii, podľa zákona o advokácii a advokátskeho poriadku SAK. Mlčanlivosť trvá, kým nedôjde k zbaveniu mlčanlivosti zo strany všetkých klientov advokáta a ich právnych nástupcov v konkrétnej veci, pokiaľ advokát nerozhodne, že napriek pozbaveniu mlčanlivosti na nej netrvá.

1.    Pozbaviť mlčanlivosti bývalého zamestnanca advokáta, ktorý sa podieľal na poskytovaní právnych služieb klientovi, môže iba klient (nikdy nie advokát) - § 9 ods. 4 Advokátskeho poriadku. Rozsah a obsah povinnosť mlčanlivosti advokáta a jeho zamestnancov je zhodný (§ 23 ods. 8 zákona o advokácii - „rovnako sa vzťahuje“), povinnosť mlčanlivosti koncipienta nemôže byť prísnejšia než povinnosť mlčanlivosti advokáta. Výnimku z povinnosti mlčanlivosti advokáta stanovuje zákon v § 23 ods. 5 zákona o advokácii a táto sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na advokátskeho koncipienta. Preto neporuší advokátsky koncipient povinnosť mlčanlivosti uloženú mu v § 23 ods. 8 zákona o advokácii, pokiaľ vypovedá ako svedok o okolnostiach poskytovania právnych služieb jeho zamestnávateľom v občianskom súdnom konaní v prípade, ak sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje na jeho (bývalého) zamestnávateľa (advokáta) podľa § 23 ods. 5 zákona o advokácii. Keďže sa aj na vykonanie výsluchu koncipienta v takomto prípade vzťahuje § 23 ods. 5 zákona o advokácii, nedopadá na jeho výsluch zákaz výsluchu v prípade, ak vyslúchaného neoslobodil od povinnosti mlčanlivosti ten, v záujme koho mal túto povinnosť.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 59/2/2013)


2.    Okolnosti a obsah poskytovanej právnej služby sú predmetom advokátskeho tajomstva, ktoré je povinný zachovávať koncipient v rovnakom rozsahu ako advokát (§ 23 ods. 7 zákona o advokácii). Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť až do času, kým nie je písomne mlčanlivosti zbavený klientom (§ 23 zákona o advokácii); aj v takom prípade, je však advokát POVINNÝ zachovať mlčanlivosť, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti mlčanlivosti je v neprospech klienta (§ 23 ods. 3 zákona o advokácii). Zbavenie mlčanlivosti klienta smeruje voči advokátovi, nie voči koncipientovi (hoci § 9 ods. 4 Advokátskeho poriadku predpokladá, že klient zbaví mlčanlivosti aj zamestnancov advokáta) a zvážiť ďalšiu existenciu povinnosti zachovávať mlčanlivosť (svoju i koncipientovu) aj napriek zbaveniu povinnosti mlčanlivosti, je vecou advokáta a nie koncipienta. Koncipient v takýchto prípadoch je povinný postupovať v súlade s pokynom advokáta. Predpokladom na to, aby koncipient vypovedal ako svedok o okolnostiach tvoriacich predmet advokátskeho tajomstva, je teda súčasné splnenie týchto podmienok: 1. Klient zbaví písomne advokáta a aj koncipienta mlčanlivosti; 2. Advokát udelí koncipientovi súhlas, aby vo veci vypovedal napriek tomu, že obsah výsluchu môže tvoriť predmet advokátskeho tajomstva.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 53/6/2013)


3.    Advokátsky koncipient, ktorý bez vedomia a bez predchádzajúcej dohody s advokátom – školiteľom odnesie z advokátskej kancelárie klientske spisy za účelom si ich ponechať z dôvodu budúceho zastupovania týchto klientov po jeho zápise do zoznamu advokátov s tým, že za týmto účelom zároveň vypracuje a predloží advokátovi – školiteľovi preberací protokol, potvrdzujúci postup odovzdania a prevzatia týchto spisov medzi ním a advokátom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 ZoA a § 2 ods. 3 a 4 a § 33 AP SAK. Advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade so zákonom o advokácii, predpismi komory a s pokynmi advokáta, teda advokátsky koncipient nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úkony bez príkazu, resp. súhlasu advokáta. Navyše, advokátsky koncipient nie je oprávnený klientske spisy zobrať domov a ohroziť tým jednu zo základných povinností advokáta a advokátskeho koncipienta, a to povinnosť mlčanlivosti.

(Rozhodnutie I. odv. disc. senátu SAK z 25. októbra 2013, sp. zn. I. ODS-13/13: 2472/2011, Rozhodnutie IV. disc. senátu SAK z 24.apríla 2013, sp. zn. DS IV.-124/11:2472/11)

 

Poverenie udelené koncipientovi

Advokát sa môže nechať pri jednotlivých úkonoch právnej služby zastúpiť koncipientom,  pokiaľ s tým klient súhlasí. V  takomto prípade je konanie koncipienta konaním zastúpeného advokáta. Poverenie na zastúpenie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a inými subjektami preukazuje koncipient písomným plnomocenstvom, ktoré mu udelil advokát, u ktorého sa okrem písomnej formy nevyžaduje osobitná forma jeho označenia, môže byť označené ako poverenie, alebo splnomocnenie. Takéto poverenie môže byť udelené len na zastúpenie pri  jednotlivom úkone, nie všeobecne napríklad na celé súdne konanie.

1.    Formu plnomocenstva, na základe ktorého advokát koná, zákon o advokácii neupravuje, táto otázka je upravená právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upravujú formu plnomocenstva na zastupovanie účastníkov konania, sporových strán a osôb (písomne, ústne do zápisnice, s osvedčením podpisom splnomocniteľa ...). Ak sa na platnosť plnomocenstva pre advokáta vyžaduje osobitná forma, môže príslušný orgán dospieť k záveru, že túto osobitnú formu musí advokát dodržať pri udelení plnomocenstva na zastupovanie ďalšej osobe (koncipientovi).

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 22/2/2020)


2.    Advokát sa môže v občianskom súdnom konaní dať zastúpiť advokátskym koncipientom, avšak vždy iba pre jednotlivý úkon (napr. jedno pojednávanie), pričom sa môže nechať takto zastúpiť iba vlastným koncipientom. Koncipient je povinný vždy súdu preukázať svoje oprávnenie v konaní pred súdom vykonávať v mene klienta. Toto oprávnenie preukazuje koncipient písomným plnomocenstvom udeleným mu na daný úkon jeho zamestnávateľom bez ohľadu na to, či je ním advokát vykonávajúci advokáciu samostatne, v združení alebo obchodná spoločnosť. Subjekt udeľujúci koncipientovi plnomocenstvo musí byť totožný so subjektom, ktorému plnomocenstvo udelil klient, alebo ním môže byť advokát, ktorému udelil substitučnú plnú moc advokát splnomocnený klientom. Pokiaľ je zamestnávateľom koncipienta a splnomocnencom klienta právnická osoba, nie je rozhodujúce, či sa príslušná listina nazýva „poverenie“ alebo „plnomocenstvo“, podstatný je jej obsah, z ktorého musí vyplývať prejav vôle splnomocniteľa, aby koncipient konal namiesto neho za klienta. Zastúpenie koncipientom nie je prípustné proti vôli klienta.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 43/3/2020)


3.    Prokúra nie je výkonom advokácie, fyzickú osobu – advokáta splnomocňuje v širšom chápaní na všetky úkony týkajúce sa prevádzky obchodnej spoločnosti. Pracovný pomer medzi advokátom a advokátskym koncipientom sa však riadi pracovnoprávnymi predpismi. Advokátsky koncipient je pri výkone praxe advokátskeho koncipienta poverený vykonaním jednotlivých úkonov právnej služby na základe pokynov advokáta (zamestnávateľa) v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii a v súlade s ostatnými predpismi komory. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné, aby bol advokátsky koncipient splnomocnený na výkon úkonov právnych služieb iným advokátom, pričom prokúra predstavuje práve takéto splnomocnenie konateľa obchodnej spoločnosti. V zmysle chápania prokúry podľa Obchodného zákonníka, ale aj zmyslu a účelu prípravy advokátskeho koncipienta na výkon budúceho povolania aj napriek skutočnosti, že prokuristom v obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby môže byť výlučne advokát, nie je možné, aby advokátskeho koncipienta školil prokurista obchodnej spoločnosti. V prípade, že advokát, ktorý vykonáva funkciu prokuristu, chce školiť advokátskeho koncipienta, môže podať návrh na jeho zápis do zoznamu advokátskych koncipientov v zmysle § 62 ods. 1 zákona o advokácii ako advokát, nie ako prokurista.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č.19/11/2016)


4.    Ak advokát prijme poverenie klienta vo vzťahu k vymáhaniu pohľadávok, na úkony v tomto vzťahu môže poveriť len svojho advokátskeho koncipienta alebo odborného zamestnanca, prípadne iného advokáta.

       Advokátsky koncipient koná pred súdom na základe poverenia advokáta – školiteľa, nie je zástupcom s osobitnou plnou mocou od klienta, nie je teda možné aplikovať ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, resp. Trestného poriadku umožňujúce nechať sa v konaní zastúpiť viacerými zástupcami, resp. mať viacero obhajcov. Je v dispozícii sudcu, resp. senátu, či umožní kooperáciu advokáta a jeho advokátskeho koncipienta priamo na pojednávaní v rámci výkonu právneho zastúpenia, resp. výkonu obhajoby.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č.15/5/2015)


5.    Pracovný pomer advokáta a advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi. Advokátsky koncipient je pri výkone praxe advokátskeho koncipienta poverený vykonaním jednotlivých úkonov právnej služby na základe pokynov advokáta (školiteľa) v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii a ostatnými predpismi komory. Z uvedeného rovnako vyplýva, že nie je možné (aj s predchádzajúcim súhlasom školiteľa), aby bol advokátsky koncipient splnomocnený na výkon úkonov právnych služieb iným advokátom.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č.25/8/2016)


6.    Advokátsky koncipient nemá vo všeobecnosti typické postavenie ďalšieho splnomocnenca v zmysle § 33a OZ, ale skôr postavenie povereného zamestnanca, s čím korešponduje aj znenie druhej vety § 64 ods. 2 zákona o advokácii: „Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne.".

(Uznesenie Predsedníctva SAK č.29/13/2017)


7.    Odborný zamestnanec advokáta nie je oprávnený podľa § 65 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 2 citovaného zákona, § 35 Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory a § 36 ods. 1, 2, Trestného poriadku a § 1 zákona č. 4/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov zastupovať advokáta pri úkonoch v trestnom konaní.  Advokátsky koncipient je podľa § 36 ods. 2 Trestného poriadku oprávnený zastupovať advokáta v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine a v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine. Koncipienta je možné poveriť iba na jednotlivý úkon právnej služby. Návšteva obvineného klienta v zariadeniach ÚVV a ÚVTOS advokátskym koncipientom sa riadi rovnakými pravidlami.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č.36/8/2018)


8.    Udelenie písomného plnomocenstva advokátom advokátskemu koncipientovi, v ktorom advokát uvedie, že koncipienta splnomocňuje najmä, nie však výlučne na vykonanie konkrétneho úkonu, keď však z celkového obsahu plnomocenstva je zrejmé, že úmyslom advokáta bolo splnomocniť koncipienta na vykonanie jednotlivého konkrétneho úkonu, nie je disciplinárnym previnením advokáta, nakoľko toto formálne štylistické pochybenie v plnomocenstve nedosahuje intenzitu disciplinárneho previnenia.

(Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK z 11.apríla 2019, sp.zn. DS IX.-89/2018:864/2018; Rozhodnutím IX. disciplinárneho senátu SAK z 11.apríla 2019, sp.zn. DS IX.-89/2018:864/2018)


9.    Poverenie advokátskeho koncipienta advokátom na nahliadnutie do spisu v trestnej veci, vedenej proti starostovi obce, v ktorej advokát vystupuje na základe riadne udelenej plnej moci obcou ako právny zástupca poškodenej obce a v ktorej došlo zároveň rozhodnutím súdu k ustanoveniu opatrovníka poškodenej obci z dôvodu existencie kolízie záujmov, pričom však ustanovený opatrovník udelenú plnú moc neodvolal ani advokátovi neudelil žiadne pokyny ohľadom zastupovania, nie je disciplinárnym previnením advokáta, nakoľko ustanovenie opatrovníka súdom nemá za následok zánik plnej moci, udelenej advokátovi a samotné poverenie advokátskeho koncipienta na nahliadanie do spisu nemožno považovať za neakceptovanie skutočnosti ustanovenia opatrovníka v konaní.

(
Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK z 25. mája 2017, sp.zn. DS IX.-79/16:740/2016)


10.   Samotné prijatie generálnej plnej moci advokátskym koncipientom ako fyzickou osobou na zastupovanie právnickej osoby ani následne udelenie plnej moci advokátskym koncipientom ako generálnym splnomocnencom právnickej osoby advokátovi – školiteľovi na zastupovanie tejto právnickej osoby v súdnom konaní nie je poskytovaním právnych služieb zo strany koncipienta ani jeho disciplinárnym previnením, za predpokladu, že s ohľadom na predmet podnikania právnickej osoby, rozsah a spôsob vykonávania udelenej plnej moci i predmet následne udelenej plnej moci advokátovi toto konanie neznižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

(Rozhodnutie I. odvol. disc. senátu SAK z 19. apríla 2013, sp. zn. 1ODS-4/13:2165/2011; Rozhodnutie V. disciplinárneho senátu SAK z 20. júna 2012, sp. zn. DS -V-105/11:2165/2011)

 

Poverenie udelené koncipientovi podľa zákona o e-Governmente

1.    Podľa § 64 ods. 2 zákona o advokácii advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne.

Podľa § 13 ods. 4 tretia veta písm. g) body 1. a 2. zákona o e-Governmente osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku

1.       fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,

2.       právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom.

Podľa § 23 ods. 1 druhá veta písm. a) bod 1. zákona o e-Governmente osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania, ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie, alebo ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Podľa § 23 ods. 3 druhá veta zákona o e-Governmente, ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje len povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovaná elektronická pečať, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Podľa § 23 ods. 4 písm. a) a b) zákona o e-Governmente ak nie je preukázaný opak, na účely elektronickej komunikácie je oprávnenie osoby konať za inú osobu alebo v mene inej osoby preukázané vždy, ak

            a)    konajúca osoba použije na autorizáciu platný mandátny certifikát podľa osobitného predpisu, z ktorého vyplýva oprávnenie konať za túto osobu alebo v jej mene a rozsah tohto oprávnenia, alebo

             b)   prostriedok, ktorý konajúca osoba použije na autorizáciu, obsahuje identifikátor osoby a z referenčného údaja vyplýva oprávnenie tejto osoby konať za inú osobu alebo v jej mene.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby sú oprávnení:

•               majiteľ schránky (FO, FOP, štatutár PO), pre ktorého bola elektronická schránka zriadená alebo

•               majiteľom schránky oprávnená osoba, a to v rozsahu ním určenom.

Udeliť oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou inej osobe je možné elektronickým formulárom „Udelenie oprávnenia fyzickej osobe na zastupovanie subjektu“, ktorý sa nachádza v elektronickej schránke. Úplným prístupom sa rozumie plný prístup do elektronickej schránky, kde má oprávnená osoba možnosť disponovať so všetkými priečinkami schránky, čítať a zmazať správy, presúvať a nahrávať správy, vytvárať a mazať podpriečinky a nastavovať v nich určité pravidlá.

Teda v prípade, že sa tak advokát/advokátska kancelária rozhodne, môže advokátskeho koncipienta/odborného zamestnanca splnomocniť na všetky úkony (alebo ním určené úkony) v elektronickej schránke zamestnávateľa.

Záverom však predsedníctvo komory považuje za potrebné upozorniť na Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. apríla 2018, sp. zn. 3Oboer/42/2017 podľa ktorého ,,skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa § 447 písm. e) Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu“.

Obdobne tiež uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2019, sp. zn. 3 Obdo 96/2019 (R 49/2020): „Ak bolo dovolanie podané elektronickými prostriedkami autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom advokátskeho koncipienta, nie je splnená zákonná podmienka spísania a podpísania dovolania advokátom v zmysle § 429 ods. 1 CSP. Tento nedostatok dovolania nemožno po uplynutí lehoty na podanie dovolania odstrániť a má za následok odmietnutie dovolania podľa § 447 písm. e) CSP.“

Zároveň považujeme za potrebné poukázať na uznesenie Ústavného súdu SR z 31. mája 2018, sp. zn. IV. ÚS 342/2018 podľa ktorého ,,keďže Exekučný poriadok neobsahuje ustanovenia o preukazovaní oprávnenia konať za inú osobu alebo v jej mene, ako lex generalis sa použije § 92 C. s. p., podľa ktorého musí byť splnomocnenie udelené splnomocniteľom písomne. V exekučnom konaní ako konaní, ktoré je možné iniciovať výlučne elektronicky, je vylúčené preukázať oprávnenie konať v mene inej osoby udelením splnomocnenia v listinnej podobe. Na elektronickú podobu splnomocnenia sa preto použijú ustanovenia zákona e-Governmente, a to konkrétne § 23 upravujúci autorizáciu a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby.

Ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, citované ustanovenie vyžaduje na dokumente preukazujúcom oprávnenie konať v mene inej osoby autorizáciu splnomocniteľom, keďže iba autorizácia splnomocniteľom preukazuje autenticitu splnomocniteľa ako osoby, ktorá splnomocnenie udelila. Autorizácia splnomocnenia advokátom ako splnomocnencom nie je postačujúca, pretože preukazuje len autenticitu splnomocnenca, a teda skutočnosť, že advokát plnú moc prijal. Ak splnomocniteľ nedisponuje možnosťou autorizácie, t. j. elektronického podpísania, za účelom zachovania právnych účinkov pôvodného listinného splnomocnenia a jeho použiteľnosti pri vykonávaní úkonov v mene oprávneného ako účastníka konania v exekučnom konaní ostáva jedinou možnosťou vykonanie zaručenej konverzie splnomocnenia opatreného vlastnoručným podpisom splnomocniteľa z listinnej podoby do elektronickej podľa § 36 ods. 3 zákona o e-Governmente tak ako ju definuje § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente“ (Uznesenie Predsedníctva SAK č. 19/2/2019)

 

Náhrada trov konania za úkony vykonané advokátskym koncipientom

1.    Klientovi advokáta – účastníkovi občianskeho súdneho konania – patrí náhrada trov za poskytovanie právnej služby zastupovaním pred súdom v rovnakej výške bez ohľadu na to, či úkon právnej služby vykonal advokát, alebo ho zastúpil koncipient a tento uplatnil v súdnom konaní. Tento záver vyplýva zo skutočnosti, že advokátska tarifa nerozlišuje oba prípady. Advokát je oprávnený účtovať klientovi nárok na náhradu za stratu času aj v prípade, ak úkon vykoná v jeho zastúpení koncipient.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 53/5/2013)


2.    V prípade, ak advokát poverí vykonaním úkonov advokátskeho koncipienta, je úkon koncipienta úkonom advokáta, a preto advokát oprávnene účtuje odmenu za úkony právnej služby v súlade s vyhláškou číslo 655/2004 Z.z. Vyhláška terminologicky nikde nerozlišuje medzi úkonom advokáta a úkonom advokátskeho koncipienta, preto pre priznanie odmeny za vykonanie úkonu advokátovi, hoci na úkone bol prítomný jeho koncipient, platí rovnaká argumentácia ako pre priznanie niektorej z náhrad podľa vyhlášky. Rozhodovať o náhrade trov konania na odmenu advokáta úspešnému účastníkovi súdneho konania patrí do rozhodovacej právomoci súdu, voči ktorému je advokát povinný vyúčtovať a svoje vyúčtovanie aj právne odôvodniť a obhájiť.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 7/10/2014)

 

Povinná účasť na pojednávaniach

1.    Z hľadiska praktickej prípravy je prioritou aktívna účasť v rámci substitučného zastúpenia školiteľa. Ak to nie je možné, v druhom rade ideálnym riešením je spolupráca s inou kanceláriou so sporovou agendou a vyslanie na stáž do tejto kancelárie. Ak nie je možný ani jeden z týchto spôsobov, postačuje v záujme vykonateľnosti právnej povinnosti aj účasť na pojednávaní, na ktorom ako zástupca účastníka konania nevystupuje školiteľ advokátskeho koncipienta ani advokát spolupracujúci na účely zabezpečenia účasti advokátskeho koncipienta na súdnych pojednávaniach. Táto forma však nemôže nahradiť viac ako polovicu povinnej účasti na pojednávaniach. Prioritne zodpovednosť za vzdelávanie advokátskeho koncipienta nesie školiteľ a školiteľ je povinný zabezpečiť mu účasť na pojednávaniach v primeranom rozsahu.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 53/1/2013, č 52/2/2013 )

 

Vedenie výkazu praxe koncipienta

1.    Denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta je vyhotovovaný za účelom preukázania praxe ako podmienka vykonania advokátskej skúšky, v prípade vykonania advokátskej skúšky koncipient už nemusí viesť denný výkaz  praxe advokátskeho koncipienta.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 54/1/2013)


2.    Vo výkaze koncipienta sa popisuje každá činnosť koncipienta tak, aby bola zachovaná povinnosť mlčanlivosti. V prípade účasti na pojednávaní sa uvedie súd, spisová značka veci pred súdom a predmet konania tak, ako ho uvádza súd, napr. na predvolaní s tým, že sa pripojí údaj o povahe sporu, napr. vrátenie pôžičky, vydanie bezdôvodného obohatenia, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním, neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľnosti, atď. Meno a priezvisko klienta (ani protistrany) sa neuvádzajú. Výkaz sa nedáva podpisovať sudcovi. Je povinnosťou advokáta pri výchove koncipienta dbať na to, aby obsah výkazu praxe zodpovedal skutočnému obsahu práce koncipienta. Je vecou advokáta, aby si overoval, ako si koncipient plní pracovné povinnosti, jednou z ktorých je aj vedenie výkazu. Výkaz nie je nutné viesť tak, aby jedna strana zodpovedala jednému pracovnému dňu, je to ponechané na rozhodnutie advokáta, ako usmerní svojho koncipienta.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 52/2/2013)


3.    Advokát je povinný predložiť výkaz praxe aj v prípade ak advokátsky koncipient nevykonával koncipientsku prax v zmysle § 34 Advokátskeho poriadku SAK, s uvedením v rubrike každého pracovného dňa údaja o tom, že koncipient prax nevykonával s vyznačením dôvodu.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 47/6/2013)


4.    Advokátsky koncipient je povinný komore predložiť výkaz praxe kedykoľvek na výzvu komory (§ 62a ods. 5 zákona o advokácii), v prípade preukazovania splnenia predpokladov na zápis do zoznamu advokátov [§ 3 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii], v zmysle ustanovenia § 2 Uznesenia P SAK č. 16/11/2012 výkaz praxe predkladá advokát komore v prípade vyčiarknutia advokátskeho koncipienta zo zoznamu advokátskych koncipientov alebo pri podaní žiadosti advokátskeho koncipienta o vykonanie advokátskej skúšky. Za doručenie sa považuje doručenie v elektronickej podobe obsahujúce údaje podľa Prílohy č. 1 k uzneseniu. Advokát, ktorý je školiteľom advokátskeho koncipienta, sa môže dopustiť disciplinárneho previnenia, ak porušuje svoje zákonné povinnosti pri vedení výkazu praxe koncipienta, napríklad, že výkaz praxe nevedie, alebo tento nevedie pravdivo, alebo poruší svoju povinnosť predložiť výkaz praxe komore v prípadoch, kedy to ukladá zákon alebo predpis komory. Každé porušenie povinností sa posudzuje individuálne. Podrobnosti o vedení výkazu praxe sú prístupné na webovom sídle komory – www.sak.sk, v časti  určenej pre advokátov – pod heslom koncipienti – výkazy praxe koncipientov.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 19/2/2017)

 

Pozastavenie výkonu advokácie školiteľovi advokátskeho koncipienta

1.    Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi (§ 64 ods. 1 zákona o advokácii). Zákon o advokácii a predpisy Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK“), najmä Advokátsky poriadok SAK a Uznesenie konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov, však upravujú podrobnosti a špecifiká pracovného pomeru advokátskeho koncipienta a konkrétny spôsob výkonu jeho práce. Advokát je počas pozastavenia výkonu advokácie formálne naďalej advokátom, avšak reálne výkon advokácie tak, ako to upravuje a predpokladá § 1 ods. 2 zákona o advokácii, nevykonáva.           Advokát s pozastaveným výkonom advokácie nemôže na účely zápisu advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou zamestnať advokátskeho koncipienta, pretože v tomto prípade nebude splnená podmienka uvedená v § 62 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii, že ide o pracovný pomer s advokátom. Zákon o advokácii totiž pod pracovným pomerom s advokátom rozumie pracovný pomer s advokátom, ktorý vykonáva advokáciu, t.j. ktorý nemá pozastavený výkon advokácie (porovnaj § 62 ods. 4 zákona o advokácii).

       Dohoda advokáta, ktorý samostatne vykonáva advokáciu, so zástupcom podľa § 17 ods. 1 zákona o advokácii má za cieľ ochranu práv alebo záujmov klientov pri vzniku náhlej prekážky. Nie je to však inštitút úpravy vzťahov spojených s pozastavením výkonu advokácie (dohodu advokáta so zástupcom podľa § 17 ods. 1 zákona o advokácii je potrebné odlišovať od určenia zástupcu zo strany SAK v prípade splnenia podmienok uvedených v § 17 ods. 4 zákona o advokácii).   Nie je možné, aby advokát s pozastaveným výkonom advokácie určil iného advokáta (na základe dohody podľa § 17 ods. 1 zákona o advokácii), ktorý by prebral všetky práva a povinnosti školiteľa vo vzťahu k advokátskym koncipientom, ktorých by naďalej zamestnával advokát s pozastaveným výkonom advokácie.

       Ak advokátski koncipienti, ktorých zamestnáva advokát s pozastaveným výkonom advokácie, chcú naďalej spĺňať podmienku zápisu v zozname advokátskych koncipientov vedenom komorou uvedenú v § 62 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii, musia uzavrieť novú pracovnú zmluvu s advokátom vykonávajúcim advokáciu samostatne (ktorý nemá pozastavený výkon advokácie) alebo s verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účely výkonu advokácie (pokiaľ nejde o spoločnosť, ktorej všetci spoločníci, resp. konatelia majú pozastavený výkon advokácie).

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 35/11/2017)


2.    Advokát, ktorý napriek tomu, že mu bolo právoplatným rozhodnutím orgánov SAK uložené disciplinárne opatrenie vo forme pozastavenia výkonu advokácie, počas doby pozastavenia výkonu advokácie zamestnáva advokátskych koncipientov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 9 ods. 1 písm. a), § 17 ods. 1 ZoA a § 31 AP SAK.

(Rozhodnutie II. disc. senátu SAK zo 16. júna 2014, sp. zn. DS II.-62/13:4644/2012)

 

Dočasné pridelenie advokátskeho koncipienta:

Školiteľom dočasne prideleného koncipienta je advokát zapísaný ako školiteľ v zozname koncipientov vedenom SAK.  Pokiaľ nedôjde k zmene  školiteľa koncipienta, je nevyhnutné dbať na dodržanie povinnosti vykonávať prax mimo advokátskej kancelárie školiteľa maximálne tri mesiace v roku (§ 40 ods. 2 AP SAK)

1.    Podľa ustanovenia § 64 zákona o advokácii sa pracovný pomer advokátskeho koncipienta spravuje pracovnoprávnymi predpismi.  Advokátsky koncipient vykonáva právnu prax pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Účelom praxe je nadobudnutie vedomostí a osvojenie si skúseností potrebných na výkon advokácie. Nie je vylúčené uzatvorenie dohody o dočasnom pridelení zamestnanca, ktorým je advokátsky koncipient, náležitosti vyžadované zákonníkom práce v § 58, 58a a 58b je nutné upraviť s použitím predpisov o advokácii, najmä to, že takúto dohodu je možné uzatvoriť len s iným advokátom, ktorý zabezpečí dohľad nad výchovou advokátskeho koncipienta a dodržiavaním jeho povinností pri výkone koncipientskej praxe, teda prevezme povinnosti advokáta podľa § 64 vo vzťahu k advokátskemu koncipientov; aj za tohto postupu musí byť dodržané obmedzenie školiť maximálne troch koncipientov.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 125/9/2013)

 

Vykonávanie koncipientskej praxe

Advokát môže zamestnávať najviac troch advokátskych koncipientov, voči ktorým je na účely prípravy školiteľom na povolanie advokáta. Ak ide o výkon advokácie podľa § 12 ods. 1 písm. c) až e) zákona o advokácii,  je školiteľom advokátskeho koncipienta ten z advokátov, ktorý dal súhlas, aby bol uvedený ako školiteľ v pracovnej zmluve, a ak ide o organizačnú zložku zahraničného združenia, je školiteľom advokátskeho koncipienta jej vedúci. Advokát v postavení zamestnávateľa musí dodržiavať všetky pracovnoprávne predpisy, ich porušenie je súčasne porušením etických povinností advokáta a môže popri občianskoprávnej zodpovednosti  byť aj disciplinárnym previnením.

 

1.    Advokátsky koncipient vykonávajúci prax advokátskeho koncipienta bez toho, aby mu v tom bránila akákoľvek prekážka, sa započítava do maximálneho počtu advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 4 zákona o advokácii aj v prípade, že absolvoval celú zákonom uloženú povinnú prax advokátskeho koncipienta a absolvoval advokátsku skúšku.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 50/6/2013)


2.    Účasť na seminári advokátskych koncipientov je prekážkou v práci na strane zamestnanca v zmysle § 140 ods. 1 Zákonníka práce. Za účasť advokátskeho koncipienta na seminároch organizovaných komorou patrí náhrada mzdy.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 87/3/2014, č. 35/8/2018)


3.    U koncipienta, ktorému uplynula povinná minimálna prax, je možný aj pracovný pomer na skrátený pracovný úväzok.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 94/3/2014, č. 17/11/2020)


4.    Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s českou advokátskou kanceláriou, ktorá nie je zapísaná v zoznamoch Slovenskej advokátskej komory, nie je možné zapísať advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou. V zmysle § 62 ods. 1 zákona o advokácii komora zapíše koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručeným obmedzením, usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou najmenej tri roky.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 11/11/2015)


5.    Podľa § 40 ods. 2 Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017, tretia veta je výchova a prax advokátskeho koncipienta na výkon advokátskeho povolania možná len v advokátskej kancelárii advokáta zamestnávajúceho advokátskeho koncipienta, pričom advokátsky koncipient môže vykonávať prax mimo sídla advokáta maximálne tri mesiace v roku.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 32/13/2017)


6.    Podľa § 64 ods. 1 zákona o advokácii sa pracovný pomer advokáta a koncipienta spravuje pracovnoprávnymi predpismi. Preto aj dojednanie mzdy a spôsob jej výpočtu musí zodpovedať pracovnoprávnym predpisom vrátane zákona o minimálnej mzde. Advokátsky koncipient je povinný trvalo sa pripravovať v kancelárii advokáta na výkon advokátskeho povolania v zmysle § 62 písm. a) a § 64 zákona o advokácii a podľa § 40 a nasl. Advokátskeho poriadku.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 42/3/2018)


7.    Bez ohľadu na skutočnosť, že advokátsky koncipient v minulosti úspešne absolvoval odbornú skúšku, ktorú komora započíta za advokátsku skúšku, má predsedníctvo komory za to, že primárnym cieľom výchovy advokátskeho koncipienta je nadobudnutie potrebných vedomostí (teoretická príprava) a skúseností (praktická príprava) na riadny výkon budúceho povolania advokáta. Komora na tento účel organizuje školenia, semináre a iné výchovné a vzdelávacie podujatia. Praktickú prípravu advokátskeho koncipienta zabezpečuje v zmysle ustanovení zákona o advokácii a ostatných stavovských predpisov školiteľ advokátskeho koncipienta. V zmysle platných stavovských predpisov [§ 3 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii, § 62a zákona o advokácii, § 40 a nasl. Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov 10. júna 2017 a § 3 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov] je účasť advokátskeho koncipienta na seminároch povinná.

(Uznesenie Predsedníctva SAK č. 29/11/2018)


8.    Advokát, ktorý ako zamestnávateľ advokátskeho koncipienta tomuto nevyplatí mzdu za vykonanú prácu počas trvania pracovného pomeru, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 a 3 ZoA a § 40 ods. 1 AP SAK.

(Rozhodnutie III. odv. disc. senátu SAK z 8. apríla 2015, sp. zn. III. ODS 4/15:580/2014; Rozhodnutie I. disc. senátu SAK zo 17. decembra 2014, sp. zn. DS I.-31/14:580/2014)


9.    Advokát, ktorý umožní advokátskym koncipientom, ktorých zamestnáva vykonávať činnosť správcu konkurznej podstaty so sídlom kancelárie v inom meste ako je sídlo advokátskej kancelárie s úradnými hodinami počas pracovnej doby advokátskeho koncipienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 64 ods. 2 ZoA.

(Rozhodnutie V. disc. senátu SAK z 29. januára 2015, sp. zn. DS V.-55/11: 4330/2010)


10.   Advokát, ktorý nevyplatí mzdu advokátskemu koncipientovi a nezabezpečuje financovanie školení advokátskeho koncipienta v súlade s predpismi SAK, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2, ods. 3 a § 29 ods. 1 ZoA, § 40 ods. 1 AP SAK a § 5 ods. 2 uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov.

(Rozhodnutie VIII. disc. senátu SAK z 15. júna 2015, sp. zn. DS VIII.-28/14:2483/2013)


11.  Právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí advokátskeho koncipienta zo zoznamu advokátskych koncipientov z dôvodu skončenia pracovného pomeru u advokáta podľa § 63 ods. 1 ZoA je na základe analogického použitia § 7 ods. 1 písm. c) ZoA (vyčiarknutie na žiadosť advokáta – školiteľa) a § 7 ods. 1 písm. g) ZoA (vyčiarknutie pre nesplnenie podmienok na zápis) dôvodom na obligatórne prerušenie disciplinárneho konania začatého proti advokátskemu koncipientovi, v ktorom sa pokračuje až po opätovnom zápise DO advokátskeho koncipienta do zoznamu koncipientov.

(Rozhodnutie V. disc. senátu SAK z 16. 5. 2014, sp. zn. DS V.-45/13:4830/2012)


12.   Advokát, ktorý zotrvá v pracovnoprávnom vzťahu s advokátskym koncipientom napriek tomu, že advokátsky koncipient po vzniku pracovného pomeru s advokátom uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18ods. 3 zákona o advokácii.

       Advokátsky koncipient, ktorý po vzniku pracovného pomeru s advokátom, v pracovnej pozícii advokátskeho koncipienta, uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 62 ods. 1 písm. d.) a § 64 ods. 2, 3 zákona o advokácii.

(Rozhodnutie predsedníctva SAK z 25. marca 2011, Rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu z 19. novembra 2010, sp. zn. P-9/2011:340/2010 sp. zn. DS IV.-54/10-340/2010)


13.   Advokát, ktorý zamestnáva advokátskeho koncipienta v rozpore so zákonom o advokácii a Advokátskym poriadkom, odmeňovanie advokátskeho koncipienta vykonáva v rozpore s platnými právnymi predpismi, povinnosť odvádzať odvody do príslušných subjektov prenesie na advokátskeho koncipienta a nezabezpečuje financovanie školení advokátskeho koncipienta v súlade s predpismi advokácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 64 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 zákona o advokácii, § 31 a nasl. Advokátskeho poriadku a § 5 uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov.

(Rozhodnutie predsedníctva SAK z 24. mája 2011, Rozhodnutie II. disciplinárneho senátu z 5. apríla 2011, sp. zn. P-20/11:1788/2010 sp. zn. DS II.-112/10:3180/2010)


14.   Skutok advokáta, ktorý spočíva v tom, že advokát predstaví ako svojho koncipienta zamestnanca, s ktorým riadne uzatvoril pracovnú zmluvu na pozíciu advokátskeho koncipienta, ktorý však ešte nie je zapísaný v zozname koncipientov SAK, pričom lehota na jeho prihlásenie ešte neuplynula, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

(Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu zo 4. júla 2008, sp. zn. DS IV.-54/08:45/2008)