Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Pod pojmom spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutí.

 

2./ V prípade, ak SAK ako žalovaný správny orgán svoj spisový materiál nepredloží ani po výzve súdu, je daný dôvod pre zrušenie preskúmavaného disciplinárneho rozhodnutia pre jeho nepreskúmateľnosť podľa ust. 250j ods. 3 O.s.p. 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 1Sž 54/2005 zo dňa 22. septembra 2006