Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý nezabezpečí preberanie zásielok v sídle svojej advokátskej kancelárie, v dôsledku čoho dôjde k náhradnému doručeniu rozsudku advokátovi v zmysle ust. § 47 ods. 2 O.s.p. (fikcia doručenia) a následne túto skutočnosť neoznámi klientovi, ktorý v dôsledku tohto opomenutia advokáta podá odvolanie proti rozsudku oneskorene, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Je vecou riadneho výkonu advokácie, aby v mieste sídla advokáta bola v dobe doručovania zásadne prítomná osoba oprávnená písomnosť prevziať.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 20. apríla 2009, sp.zn. P-24/09:3493/2007         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23.júna 2008, sp.zn. DS VIII.-18/08:3493/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek tomu, že mu klient s dostatočným časovým predstihom poukáže na účet prostriedky určené na zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania, súdny poplatok neuhradí a to ani dodatočne po doručení uznesenia súdu o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku a o doručení tohto uznesenia klienta neinformuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ K riadnemu výkonu advokácie patrí aj povinnosť advokáta mať prehľad o svojom bankovom účte a o pohyboch prostriedkov na ňom, osobitne keď sú na účte aj prostriedky, určené na zaplatenie súdnych poplatkov, či na iný účel.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-38/10:619/2009         

Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK z 26.februára 2010, sp.zn. DS IX.-79/09:619/2009

 


 

Advokát, ktorý ako právny zástupca navrhovateľa neinformuje klienta o doručení uznesenia o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia časti súdneho poplatku ani nevyužije možnosť danú podľa ust. § 10 ods. 3 zákona č. 71/1992, resp. nepodá proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, čím spôsobí premlčanie nároku klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 5. marca 2010, sp.zn. P-4/2010:3729/2007         

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 4.júna 2009, sp.zn. DS X.-20/08:3729/2007

 


 

Advokát, ktorý neodpovedá na žiadosť klienta o poskytnutie informácií o stave veci klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 17. apríla 2010, sp.zn. P-19/2010:2525/2008

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z23. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-78/08:2525/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý sa v dôsledku neprevzatia výzvy SAK na vyjadrenie k sťažnosti z dôvodu nezabezpečenia preberania pošty vo svojej kancelárii, nevyjadrí k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

1./ Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta nevyhovie žiadosti klienta o vrátenie poskytnutých dokumentov a podkladov a neposkytne stanovisko o stave právnych vecí v súvislosti s ukončením poskytovania právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-37/2010:2827/2009         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. marca  2010, sp.zn. DS VIII.-178/09:2827/2009

 


 

Advokát, ktorý bezodkladne neoznámi SAK skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie, hoci táto skutočnosť môže byť dôvodom pre pozastavenie výkonu advokácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 3. mája 2010, sp.zn. P-21/2010:1028/2009         

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 20. novembra 2009, sp.zn. DS X.-80/09:1028/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje riadne a včas na výzvu SAK, ktorú preukázateľne prevzal a ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu vedie komora na podnet iného, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Pokiaľ sa advokát nevyjadrí k obsahu sťažnosti na výzvu SAK, dáva tým najavo celkovú neúctu k SAK, k svojim kolegom a k predpisom komory a tiež  k sťažovateľovi a takýmto konaním sťažuje možnosť prešetrenia opodstatnenosti samotnej sťažnosti a hájenia záujmov nielen advokáta, ale advokátskeho stavu ako takého nielen voči sťažovateľovi, ale aj voči ostatnej verejnosti, čo nemožno vnímať, len ako rýdzo osobnú záležitosť advokáta.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 18. februára 2011, sp.zn. P-5/2011:1615/2009         

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK z 29.septembra 2010, sp.zn. DS VI.-96/09:1615/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý nezaplatí príspevok advokáta na činnosť SAK, a to ani do troch mesiacoch po jeho splatnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 29 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 3 a § 3 ods. 2 a 3 uznesenia konferencie advokátov o príspevku na činnosť SAK.

 

2./ S prihliadnutím k doterajšiemu riadnemu plneniu poplatkovej povinnosti advokáta voči SAK a k okolnosti, že advokát dlžné platby ako aj sankcie dodatočne uhradil je rozhodnutie disciplinárneho senátu o disciplinárnom opatrení vo forme peňažnej pokuty vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy s ohľadom na možnosť uloženia miernejších foriem disciplinárnych opatrení, neprimerane prísne.    

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25. júla 2011

sp.zn. DS II.-659/07:602/07

 


 

Advokát pri výkone advokácie nemôže pôsobiť ako agent podľa ust. § 88b Trestného poriadku bez ohľadu na konkrétne okolnosti výkonu činnosti agenta z dôvodu zásadnej nezlučiteľnosti inštitútu agenta s postavením advokáta, pre potencionálne ohrozenie nezávislosti advokáta. Tento princíp sa uplatňuje nielen vo vzťahu advokáta ku konkrétnemu klientovi, ale musí pôsobiť všeobecne pri výkone advokácie.

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 36/2006 zo dňa 15. februára 2007

 


 

1./ V prípade disciplinárneho previnenia spočívajúceho v konaní advokáta, ktoré možno považovať za trvajúce, objektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania začína plynúť až okamihom ukončenia tohto protiprávneho konania, pretože až do tohto okamihu si advokát svoje povinnosti neplnil.  

 

2./ Uloženie disciplinárneho opatrenia spočívajúceho v pozastavení výkonu advokácie je na mieste tam, kde je daná priama súvislosť disciplinárneho previnenia s výkonom advokácie, teda tam, kde disciplinárne previnenie advokáta sa týka porušenia povinnosti advokáta ku klientovi, kde toto disciplinárne opatrenie obdobne ako trest zákazu činnosti má zabrániť ďalšiemu porušovaniu povinnosti advokáta vo vzťahu k jeho klientele, nie v prípadoch, kde táto priama súvislosť chýba (porušenie povinností advokáta ako zamestnávateľa vo vzťahu k advokátskemu koncipientovi).   

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 13/2011 zo dňa 10. mája 2012

 


 

1./ Paušálne odôvodnenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, spočívajúce len vo všeobecnom poukázaní na zákonné kritéria, ktorými sa má disciplinárny orgán riadiť pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia bez vysporiadania sa s konkrétnymi okolnosťami prípadu, nie je možné považovať za dostatočné a presvedčivé.  

 

2./ Neakceptovanie návrhu disciplinárne obvineného advokáta na vzájomne započítanie pohľadávky advokáta na pohľadávku SAK voči advokátovi z titulu nezaplatenia príspevku na výchovu a vzdelávanie advokátskych koncipientov v disciplinárnom konaní vedenom pre neuhradenie tohto príspevku, musí byť ako okolnosť významná pre posúdenie miery a intenzity zavinenia disciplinárne obvineného, a tým aj pádom aj pre rozhodnutie o disciplinárnom opatrení, disciplinárnym orgánom riadne zdôvodnené. 

 

Rozsudok Krajského súdu v Prešovesp.zn. 1 S 141/2010 zo dňa 28. júna 2011