Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát pri výkone advokácie nemôže pôsobiť ako agent podľa ust. § 88b Trestného poriadku bez ohľadu na konkrétne okolnosti výkonu činnosti agenta z dôvodu zásadnej nezlučiteľnosti inštitútu agenta s postavením advokáta, pre potencionálne ohrozenie nezávislosti advokáta. Tento princíp sa uplatňuje nielen vo vzťahu advokáta ku konkrétnemu klientovi, ale musí pôsobiť všeobecne pri výkone advokácie.

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 36/2006 zo dňa 15. februára 2007