Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý bez súhlasu príslušných orgánov ústavu na výkon väzby a v rozpore s ust. § § 23 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby poskytne klientovi, ktorý je vo výkone väzby, peňažnú hotovosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 4 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-38/08:1372/2008

 


 

Advokát, ktorý opakovane vykoná návštevy obvineného vo výkone väzby bez toho, aby došlo k prevzatiu zastupovania vo veci obhajoby medzi ním a obvineným a bez toho, aby do vyšetrovacieho spisu založil plnomocenstvo na zastupovanie a následne odošle list obvineného, ktorý od neho obdŕžal inej osobe, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 10. januára 2007

sp.zn. DS IX.296-2526/2005