Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Žalobca je povinný spolu s podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti disciplinárneho rozhodnutia zaplatiť súdny poplatok za žalobu, keďže poplatková povinnosť žalobcovi v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch vzniká okamihom podania žaloby.

 

2./ Nezaplatenie súdneho poplatku za správnu žalobu ani po zaslaní výzvy súdu s upozornením na možné následky nezaplatenia súdneho poplatku v stanovenej lehote je podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch dôvodom pre zastavenie konania. 

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 Sž 5/2005 zo dňa 28. apríla 2005